Volume 6(1), 2007

Original Research Articles

THE CHARACTERISTIC OF HORSES USED IN HIPPOTHERAPY IN SELECTED HORSE THERAPY CENTRES IN POLAND

Angelika Cieśla

  View Article

Abstract. The study aimed at characterisation of horses used in hippotherapy in five selected rehabilitation centres in Poland. All these centres operate under the patronage of the Polish Hippotherapeutic Association with activities conducted by qualified hippotherapy instructors. The analysis covered 34 horses in total. Sex, age, breed and basic zoometric measurements related data were collected. They were compared in tables and on diagrams, taking into account sex and breed group. It was found that only geldings and mares, respectively 71 and 29%, were used in hippotherapy in the analysed centres. The average herd age was 8.4 years, with a youngest horse of 4 years and an oldest one of 20 years. The height at the withers in these horses ranged 130 to 167 cm, while their circumference of chest 156–210 cm. No significant differences were found in the discussed parameters between gelding and mare groups, whereas numerous differences were observed between breed groups. The most numerously represented horses were the Wielkopolski one (25%) and the Hutsuls (21%); 15% of the herd constituted horses of unknown origin. The analysed horses represented the riding, general-utility and draught types. In all centres, the number of horses (minimum 3) and their diversity in respect of exterior allow for choosing a horse individually to patient’s age and disease.

PORÓWNANIE WZROSTU I ROZWOJU JAŁÓWEK RASY HOLSZTYN NIEMIECKI W RÓŻNYCH SYSTEMACH UTRZYMANIA

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Bernd Losand, Łukasz Kuriata

  View Article

Abstract. Materiał badawczy stanowiły jałowice, rasy holsztyn niemiecki. Zwierzęta pochodziły z gospodarstwa Ramin należącej do spółki Raminer Agrar GmbH&Co. Analizie poddano parametry budowy i rozwoju ciała jałowic, na podstawie masy ciała oraz wykonanych pomiarów zoometrycznych. Ocenę Kondycji Body Conditio Scornig (BCS) dokonano na podstawie palpitacyjnej oceny zapasów tłuszczu zgromadzonego przez zwierzę wokół tylnej części kręgosłupa w skali 1 do 5 punktów. Pastwiskowy system utrzymania w stosunku do alkierzowego okazał się lepszym bowiem korzystnie wpłynął na osiągnięte wartości masy ciała, przyrostów dobowych i kondycję zwierząt. W zakresie analizowanych pomiarów zoometrycznych i masy ciała wyższymi wartościami charakteryzowały się jałowice utrzymywane na pastwisku.

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POLIMORFIZMEM BETA-LAKTOGLOBULINY A PRODUKCYJNOŚCIĄ MLECZNĄ KRÓW RASY HF

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Sławomir Zych

  View Article

Abstract. Badania przeprowadzono na 180 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej użytkowanych mlecznie w gospodarstwie rolnym w woj. wielkopolskim. Genotypy beta-laktoglobuliny (BLG) oznaczono metodą PCR-RFLP (ang. Polymerase Chain Reaction – Restriction Fragment Lenght Polymorphism) wg metodyki Medrano i Aquilar-Cordova [1990] z modyfikacjami własnymi. Stwierdzono, że krowy o genotypie BLG AA uzyskały najwyższą wydajność mleka, tłuszczu i białka zarówno w pierwszej jak i drugiej laktacji 305-dniowej. Najwyższą zawartość białka stwierdzono u homozygot BB. Najwyższą zawartością tłuszczu w laktacji pierwszej charakteryzowały się zwierzęta o genotypie BLG AA, zaś w laktacji drugiej homozygoty BB.

UŻYTKOWOŚĆ ROZPŁODOWA LOCH W ZALEŻNOŚCI OD SEZONU ORAZ METODY ICH KRYCIA LUB INSEMINACJI

Maria Kawęcka, Zygmunt Dłużak, Arkadiusz Pietruszka, Barbara Delikator

  View Article

Abstract. Celem badań było określenie wpływu pory roku (wiosna, lato, jesień, zima) na wskaźniki zapłodnień loch rasy wielkiej białej polskiej i liczbę prosiąt urodzonych w miocie przy zastosowania różnych metod krycia lub inseminacji. Po stwierdzeniu rui u loch stosowano, w poszczególnych miesiącach roku, następujące zabiegi: 1. dwukrotne krycie naturalne (189 loch), 2. kombinowane, gdzie zastosowano dwukrotny zabieg, pierwsze – krycie naturalne, drugi – inseminacja po 12 godz. (141 loch), 3. dwukrotną inseminację w odstępie 12 godzinnym (504 lochy). Lochy kryto knurami rasy polskiej białej zwisłouchej, natomiast inseminację przeprowadzano stosując nasienie knurów tej rasy. Stwierdzono, że wskaźnik zapładnialności loch był najniższy w maju, niezależnie od zastosowanej metody krycia czy inseminacji loch, natomiast największą liczebnością charakteryzowały się mioty urodzone w okresie letnim i jesiennym. Zastosowana metoda krycia czy inseminacji loch nie wpłynęła na wielkość miotów. Zaobserwowano też, że wskaźnik zapładnialności loch nie zmniejszał się w okresie letnim, szczególnie po zastosowaniu inseminacji.

EFFECT OF FLAVOMYCIN SUPPLEMENTATION ON NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS MOL.) WEIGHT GAINS IN THE FINISHING PERIOD

Stanisław Łapiński, Bogusław Barabasz, Piotr Niedbała, Piotr Łapa

  View Article

Abstract. The study was carried out using a herd of standard nutria. Animals were fed with feeds with various flavomycin supplements depending on the group (gr. I – control; gr. II – 3 mg; gr. III – 4 mg; gr. IV – 5 mg). Animals in each group were weighed once a week. The data obtained were used to calculate weight gains and growth rate in particular weeks. Results were analysed using three-way analysis of variance (time, ration and sex). Body weight of individuals of each sex differed highly significantly from the beginning of the experiment. The increase in nutria body weight at 7 months of age was highly significant (p  ≤  0.01). The final means of body weight in particular group were not statistically significant (gr. I – 4401 g, SD=585; gr. II – 4904 g, SD = 875; gr. III – 5021 g, SD = 1134; gr. IV – 4593 g, SD = 645). The data obtained did not show statistically significant differences in the body weight gains of nutrias from 7 to 8.5 months of age. The data obtained did not show statistically significant differences in the growth rate of animals receiving different flavomycin supplements.

OCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA. CZĘŚĆ III. KORELACJA GENETYCZNA

Anna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek

  View Article

Abstract. Oszacowano współczynniki korelacji genetycznej na podstawie danych cech mleczności 488 990 krów ocenianych w latach 1975–1992. Oceny dokonano przy użyciu modelu zwierzęcia (AM). Szczególnie uwagę zwrócono na efekt poziomu produkcyjnego stada. Stwierdzono znaczny wpływ poziomu produkcji na dokładność oceny korelacji genetycznej. Uznano również okręg za bardzo silny czynnik mający wpływ na dokładność oceny. Uzyskane wartości korelacji genetycznych charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością uzyskanych ocen.
This Volume

Acta Sci. Pol. Zootechnica 6(1) 2007