Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ zastosowania jęczmienia oplewionego lub nieoplewionego na wyniki produkcyjne, strawność oraz wartość poubojową kurcząt brojlerów

Teresa Banaszkiewicz, Stanisław Laskowski, Anna Milczarek

Department of Animal Nutrion and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Bolesława Prusa 14, 80-110 Siedlce, Poland

Abstrakt. Celem badań była ocena wpływu wprowadzenia obłuszczonego lub nagoziarnistego jęczmienia zamiast części śruty pszennej na wyniki produkcyjne, strawność mieszanek oraz wyniki rzeźne kurcząt brojlerów. Doświadczenie wzrostowe przeprowadzono na 126 kurczętach Hubbard Flex rozdzielonych do 3 grup po 42 ptaki w grupie (7 powtórzeń po 6 kurcząt, 3 ♀ i 3 ♂ ). Grupa kontrolna (K) żywiona była mieszanką pszenno-sojową, natomiast do mieszanek doświadczalnych zamiast części śruty pszennej wprowadzono 20% śrutowanego jęczmienia oplewionego (JO) lub 20% jęczmienia nagoziarnistego (JNO). W 42. dniu życia ubito 24 ptaki (4 ♀ i 4 ♂ z każdej grupy), które przeznaczono do analizy rzeźnej i częściowej dyrekcji. Strawność mieszanek wykonano na 18-dniowych kurczętach brojlerach. Współczynniki strawności podstawowych składników pokarmowych mieszanek określono metodą bilansową z całkowitą kolekcją odchodów. Kurczęta żywione mieszanką zawierającą jęczmień oplewiony charakteryzowały się większą masą ciała w 21. dniu życia (P  ≤  0,05) oraz lepszymi przyrostami w okresie starter (1 do 21 dni) niż otrzymujące mieszankę zawierającą jęczmień nieoplewiony. W okresie grower masa ciała jak i przyrosty masy ciała były wyrównane. W całym okresie odchowu wyniki były podobne. Wykorzystanie paszy w każdym okresie odchowu było zbliżone. Sucha masa i BAW (związki bez-azotowe wyciągowe) były istotnie lepiej trawione (P  ≤  0,05) z mieszanki zawierającej jęczmień nieoplewiony, natomiast białko ogólne i tłuszcz surowy z mieszanki kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w strawności popiołu surowego i fosforu ogólnego. Wprowadzenie 20% jęczmienia nieoplewionego istotnie (P  ≤  0,05) obniżyło wydajność rzeźną, natomiast zwiększyło udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszce w porównaniu do grupy otrzymującej mieszankę z jęczmieniem oplewionym. Zastosowanie 20% śruty z obydwu jęczmieni nie miał wpływu na umięśnienie kurcząt. Skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mięśnia piersiowego był zbliżony w grupach z wyjątkiem kwasu mirystooleinowego i behenowego, których było istotnie więcej (P  ≤  0,05) w mięśniu piersiowym kurcząt żywionych dietą zawierającą 20% jęczmienia nieoplewionego. Lepszą smakowitością charakteryzował się mięsień piersiowy kurcząt żywionych mieszanką z jęczmieniem nieoplewionym. Na podstawie masy ciała przyrostów masy ciała, wydajności rzeźnej i otłuszczenia lepszy okazał się jęczmień oplewiony, natomiast ze względu na jakość mięsa jęczmień nieoplewiony.

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, jęczmień, wyniki produkcyjne, strawność, wyniki rzeźne, jakość mięsa

Otrzymano: 21.02.2017

Zaakceptowano: 13.06.2017

Opublikowano online: 22.09.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Banaszkiewicz, T., Laskowski, S., Milczarek, A. (2017). Effect of covered or hulless barley addition on performance, digestibility and slaughter value of broiler chickens. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(2), 9‒18. DOI:10.21005/asp.2017.16.2.02