Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza opłacalności chowu bydła rasy limousine w warunkach ekologicznych w porównaniu z tradycyjnym systemem utrzymania

Piotr Sablik, Małgorzata Szewczuk, Ewa Januś, Piotr Błaszczyk, Monika Rudzińska

West Pomeranian University of Technology, Szczecin; University of Life Sciences in Lublin

Abstrakt. Celem pracy była analiza opłacalności ekologicznego chowu bydła rasy limousine oraz porównanie wybranych wskaźników odchowu tej rasy z systemem konwencjonalnym. Materiały do badań dotyczyły 39 krów wraz z ich potomstwem z gospodarstwa ekologicznego i 81 krów z cielęta-mi utrzymywanych w gospodarstwie konwencjonalnym położonych w województwie zachodniopo-morskim, a zebrano je w oparciu o dane stad z systemu komputerowego „BOS”. Określono masę cieląt przy urodzeniu i w dniu ich odsadzenia (przeliczono ją na standaryzowaną masę ciała w 210 dniu), przyrost masy ciała cieląt od urodzenia do 210 dnia oraz mleczność krów. W gospodarstwie ekologicznym przeprowadzono ponadto podstawową analizę opłacalności produkcji żywca wołowego przy sprzedaży buhajków w masie około 250 kg. Wykazano, że średnia masa cieląt rasy limousine przy urodzeniu była istotnie wyższa w gospodarstwie ekologicznym w porównaniu do urodzonych w tradycyjnym, natomiast w 210 dniu życia większą masą charakteryzowały się cielęta z systemu kon-wencjonalnego. Uzyskiwały one także większe przyrosty, a ich matki charakteryzowały się lepszą mlecznością. Stwierdzono ponadto, że w gospodarstwie ekologicznym wartości wymienionych wskaźników były korzystniejsze w przypadku jałówek w porównaniu do buhajków. Analiza efektów ekonomicznych produkcji żywca wołowego w gospodarstwie ekologicznym wykazała, że łączne kosz-ty produkcji wraz kosztami pośrednimi wyniosły 2581 PLN, a koszt produkcji 1 kg żywca był na poziomie 10,33. Wskaźniki opłacalności przy uwzględnieniu dopłaty i bez niej kształtowały się na poziomie odpowiednio 122% i 106%.

Słowa kluczowe: rasa limousine, odchów, ekologiczny system gospodarowania, koszty produkcji, efekt ekonomiczny

Otrzymano: 05.12.2017

Zaakceptowano: 28.12.2017

Opublikowano online: 07.02.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Sablik, P., Szewczuk, M., Januś, E., Błaszczyk, P., Rudzińska, M. (2017). Profitability analysis of Limousin cattle organic farming compared to the conventional cattle management system. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 57‒62. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.09