Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 17(4), 2018

Oryginalne prace twórcze

Ocena jakościowa jogurtów naturalnych dostępnych w handlu detalicznym 

Małgorzata Jakubowska, Paulius Matusevičius

Abstrakt. Celem badań była ocena jakości sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej jogurtów naturalnych obecnych na rynku szczecińskim, pochodzących od trzech największych producentów krajowych. W zakupionych jogurtach oznaczono następujące parametry fizykochemiczne: pH, kwasowość miareczkową, barwę (CIEL a*, b*) oraz podstawowy skład chemiczny. Oceniono wygląd i barwę, konsystencję, zapach i smak jogurtów naturalnych. Badania obejmowały również ilość komórek żywych mikroflory pożądanej i szkodliwej. Najlepszą jakością sensoryczną, na którą składała się barwa, smak, zapach, konsystencja i wygląd charakteryzowały się jogurty o wysokiej zawartości tłuszczu. Oznaczona w ocenianych jogurtach zawartość białka i tłuszczu była zgodna z normą, natomiast odnotowano obniżoną zawartość cukru. We wszystkich badanych produktach trzech marek, nie odnotowano normatywnej liczby żywych komórek mikroflory pożądanej, na dwa tygodnie przed upływem terminu ważności. Jakość higieniczna produktów fermentowanych była bardzo dobra, nie odnotowano obecności pleśni, drożdży oraz bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae.

Analiza wartości hodowlanej cech pokroju królików rasy termondzki biały i popielniański biały z fermy reprodukcyjnej 

Dorota Kołodziejczyk, Dorota Elżbieta Weremczuk, Aleksandra Paskudska, Magda Socik, Stanisław Socha

Abstrakt. Celem pracy była analiza wartości hodowlanej wybranych cech pokroju królików dwóch ras (termondzki biały i popielniański biały), pochodzących z fermy reprodukcyjnej zlokalizowanej w południowo-wschodniej Polsce. Badaniom poddano 981 zwierząt w okresie trzech kolejnych lat. Cechami, które przeanalizowano były: masa ciała, budowa ciała (wielkość zwierząt wyrażona w punktach), typ rasowy, jakość okrywy włosowej, barwa okrywy włosowej, specyficzne cechy rasowe. Wykonane analizy wariancji uwzględniające wpływ rasy, roku kalendarzowego i płci wykazały statystycznie istotny (P ≤ 0,01) wpływ rasy na budowę ciała, masę ciała wyrażoną w punktach, typ rasowy oraz łączną sumę punktów, jaką uzyskały króliki. Rok licencji statystycznie istotnie (P ≤ 0,01) wpłynął na masę ciała wyrażoną w punktach, jakość okrywy włosowej oraz typ rasowy. Oszacowane w pracy wartości korelacji były dość zróżnicowane. Między łączną sumą punktów za wszystkie cechy a pozostałymi analizowanymi cechami były dodatnie na poziomie 0,077–0,444, natomiast wartości ujemne w granicach –0,076 do –0,052 uzyskano między masą ciała w gramach a jakością okrywy włosowej oraz między masą ciała w punktach a typem i jakością okrywy włosowej. Należy podkreślić, że króliki poddane obserwacji i analizie charakteryzowały się dobrą wartością hodowlaną.

Polimorfizm FABP3 w odniesieniu do cech wzrostu krów ras simental i salers 

Kamila Kuźmińska, Hanna Kulig, Małgorzata Szewczuk, Joanna Zajączkowska, Mateusz Jakóbiak, Nicola Padzik

Abstrakt. Celem badania było oszacowanie zależności między genotypami FABP3 a cechami wzrostu (masa ciała w 210. dniu życia, średni dobowy przyrost masy ciała do 210. dnia życia, wysokość w kłębie, wysokość w krzyżu, obwód klatki piersiowej), a także długości użytkowania w stadach 98 krów rasy simental i 86 krów rasy salers. Przeprowadzono również analizę pierwszego wycielenia. Stwierdzono istotne statystycznie zależności między polimorfizmem FABP3A/G a masą ciała w 210. dniu życia, średnim dobowym przyrostem masy ciała do 210. dnia życia i długością użytkowania u krów rasy simental, przy czym większe wartości tych cech obserwowano u krów z allelem G. Nie stwierdzono istotnych zależności między powyższym polimorfizmem a analizowanymi cechami u krów rasy salers. Wyniki wskazują, że selekcja uwzględniająca zwierzęta z allelem G może przyczynić się do zwiększenia wybranych cech wzrostu i długowieczności u krów rasy simental. Ponadto, największą liczbę osobników z tym allelem charakteryzowały łatwe wycielenia. Konieczne jest jednak kontynuowanie badań na większych grupach zwierząt.

Badanie zdolności tworzenia się biofilmu koagulazo-ujemnych gronkowców izolowanych z gotowych produktów mięsnych 

Marta Woroszyło, Katarzyna Pendrak, Daria Ciecholewska, Nicola Padzik, Małgorzata Szewczuk, Jolanta Karakulska

Abstrakt. Celem badań była analiza zdolności produkcyjnej biofilmów, koagulazo-ujemnych gronkowców (CNS) izolowanych z gotowych do spożycia produktów mięsnych, w tym szynki wieprzowej, wędlin drobiowych, kiełbasy wieprzowej, salami i mięsa wieprzowego, wraz z określeniem występowania genów adhezji określających produkcję polisacharydów (icaA i icaD) i białka wiążącego kolagen (cna). Badane izolaty obejmowały gatunki takie jak Staphylococcus equorum (28%), S. vitulinus (16%), S. carnosus (14%), S. succinus (11%), S. xylosus (11%), S. saprophyticus (9%), S. warneri (9%), S. haemolyticus (1%) i S. pasteuri (1%). Ocenę zdolności do produkcji biofilmu przez gronkowce wykonano za pomocą fioletu krystalicznego, natomiast ocenę częstości występowania genów przeprowadzono za pomocą PCR. Spośród 81 szczepów CNS objętych badaniami 84% wykazało zdolność do tworzenia biofilmu w doświadczalnych warunkach in vitro. Wysoką zdolność do tworzenia biofilmu wykazano w przypadku 54% szczepów, średnią w 14%, a niską w 16%, podczas gdy brak zdolności produkcyjnej biofilmu stwierdzono u 16% badanych szczepów. Geny icaA i icaD odpowiedzialne za wytwarzanie pozakomórkowych adhezyn polisacharydowych wykryto odpowiednio u 5% i 16% szczepów. Gen determinujący tworzenie białka wiążącego kolagen (cna) wykryto u 14% szczepów. Z otrzymanych wyników można wnioskować, iż żywność jest źródłem koagulazo-ujemnych gronkowców zdolnych do tworzenia biofilmu, który jest określany jako klinicznie ważny czynnik wirulentny tych bakterii.