Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 17(3), 2018

Artykuły przeglądowe

Możliwości wykorzystania olejków eterycznych u różnych gatunków zwierząt: leczenie i suplementacja 

Nicola Padzik, Małgorzata Szewczuk, Piotr Sablik

Abstrakt. Ze względu na nadużywanie leków przeciwdrobnoustrojowych, mikroorganizmy coraz częściej wykazują oporność m.in. na antybiotyki, co stanowi problem z punktu widzenia ekonomicznego oraz leczniczego. Drobnoustroje wykształcają oporność na antybiotyki co stawia skuteczność terapii pod znakiem zapytania. Zauważono wzrost zainteresowania substancjami pochodzenia roślinnego, wykazującymi silne działanie przeciwdrobnoustrojowe [Król i in. 2013; Lima et al., 2013; Różański and Drymel, 2009; Grzesiak et al. 2018]. Skuteczną naturalna alternatywą są olejki eteryczne. Te naturalne ekstrakty znajdują swoje zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle spożywczym [Herman and Herman 2015; Kaniewski et al. 2016] oraz jako dodatki paszowe w żywieniu zwierząt [Radkowska 2013]. Oprócz wpływu na lepsze wykorzystanie paszy olejki eteryczne sprawdzają się również w leczeniu i profilaktyce u różnych gatunków zwierząt [Crowell 1999].

Oryginalne prace twórcze

Polimorfizm w genie LDHA i jego wpływ na względny poziom ekspresji u gołębi pocztowych 

Magdalena Jedrzejczak-Silicka, Yu-Hsiang Yu, Yeong-Hsiang Cheng, Andrzej Dybus

Abstrakt. Polimorfizm LDHA/HaeIII (g.2582481G>A) u gołębi związany jest z fizjologicznymi predyspozycjami do szybkiego powrotu do gniazda i wytrzymałością fizyczną, które stanowią jedne z najbardziej pożądanych cech użytkowych. Mając na uwadze powyższe, celem pracy była analiza zależności pomiędzy polimorfizmem g.2582481G>A w genie LDHA a względnym poziomem ekspresji tego genu w grupie młodych gołębi pocztowych. Uzyskane w toku analizy wyniki wskazały na różnice nieistotne statystycznie we względnym poziomie ekspresji LDHA u osobników o odmiennych genotypach. Najwyższy poziom ekspresji genu LDHA zaobserwowano u osobników z genotypem LDHAAG. Dodatkowo, średni względny poziom ekspresji analizowanego genu był różny dla osobników podzielonych w zależności od płci, wskazując na nieznacznie wyższy jego poziom u samic. Podsumowując, wyższy poziom ekspresji genu LDHA u gołębi pocztowych o genotypie LDHAAG może wyjaśniać ich lepsze cechy powrotnolotowe tych osobników i potwierdzać wyniki wcześniejszych badań opartych na analizie genotypów.

Ontogenetyczne cechy metabolizmu białek u kur nieśnych w okresie wychowu i produkcji jaj 

Bohdan Kyryliv

Abstrakt. Przeanalizowano dynamikę wzrostu i rozwoju mieszańców kur nieśnych "Hayseks Brown" od pierwszego dnia życia do osiągnięcia szczytu nieśności. W trakcie eksperymentu badano intensywność procesów metabolicznych w organizmie 6, 35, 90, 120 i 150-dniowych kur nieśnych tj. w krytycznych okresach intensywnego wzrostu piór i młodzieńczego pierzenia (30–60 dni), na początku nieśności (120 dni) i szczytu nieśności (150 dni). W tych terminach oceny oznaczono poziom rozpuszczalnych białek, azotu aminowego i aktywność aminotransferazy alaninowej i asparaginowej w tkankach wątroby, błonie śluzowej żołądka gruczołowego, dwunastnicy i trzustki. W wyniku badań stwierdzono, że intensywność wzrostu kur różni się od zaleceń producenta dla mieszańca ,,Hayseks Brown". Dopiero w wieku 119–126 dni wzrost masy ciała kurcząt był zgodny z zaleceniami technologicznymi dla mieszańców kur ,,Hayseks Brown". Podczas wzrostu młodego drobiu, w krytycznych okresach wzrostu i rozwoju, konieczne jest celowe oddziaływanie na procesy metabolizmu białka poprzez usprawnienie procesów trawienia i przyswajania substancji odżywczych i biologicznie czynnych substancji paszowych.

Poszukiwanie asocjacji pomiędzy polimorfizmem genu receptora interleukiny-8 (CXCR1) oraz interleukiny-6 (IL6) a odpornością na mastitis wśród krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej 

Anna Stanisławczyk, Katarzyna Wojdak-Maksymiec

Abstrakt. Badaniem objęto 448 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Wszystkie zwierzęta pochodziły z jednego stada, były trzymane w tej samej oborze i hodowane w tych samych warunkach środowiskowych. Zebrano kompletne dane fenotypowe dotyczące badanych zwierząt. Celem badania było poszukiwanie asocjacji między SNPs w genach CXCR1 i IL6 a mastitis. Identyfikacja określonych SNP była możliwa dzięki zastosowaniu metody PCR-ARMS. Stwierdzono istnienie statystycznie istotnych powiązań pomiędzy analizowanymi SNP a odpornością na mastitis i wybranymi cechami użytkowości mlecznej.