Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 16(3), 2017

Oryginalne prace twórcze

Modyfikacja sposobu punktacji wybranych elementów wierzchowego wariantu próby dzielności koników polskich 

Iwona Janczarek, Michał Pluta, Adrianna Paszkowska

Abstrakt. Celem pracy było opracowanie nowego sposobu naliczania punktów za wybrane elementy próby dzielności konika polskiego. Analizie poddano wyniki wierzchowej próby 42 koników. Wykonano statystyczną charakterystykę obowiązujących wyników próby oraz wyników uzyskanych po wykorzystaniu nowych przedziałów wartości elementów próby określonych na podstawie ich średniego poziomu i SD. Wykonano wieloczynnikową analizę wariancji i test T-Tukeya. Stwierdzono, że nieznaczne zróżnicowanie indywidualnych wyników próby dzielności koników wskazuje na konieczność modyfikacji obowiązującego systemu oceny. Konieczność tę podkreśla też fakt zmiany poziomu ocen badanych koników jako następstwa zastosowania nowego sposobu punktacji. Dyskusyjny jest przede wszystkim sposób oceny cech o nazwie zachowanie się, długość kroku w stępie, powrót oddechów do normy i próba wysiłkowa, które należą do elementów najczęściej maksymalnie punktowanych. W konsekwencji nie mogą one pełnić faktycznej funkcji selekcyjnej.

Analiza wydajności i częstotliwości doju krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w oborze z automatycznym systemem doju (AMS) 

Piotr Stanek, Waldemar Teter, Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Urszula Zając

Abstrakt. Celem pracy była analiza wydajności i częstotliwości korzystania przez krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z robota udojowego. Badania przeprowadzono w gospodarstwie, w którym w oborze wolnostanowiskowej rusztowej na 120 osobników zamontowany był dwustanowiskowy robot Astronaut firmy Lely. Materiały do pracy pochodziły z systemu do zarządzania stadem i obejmowały dane z 850 dojów. Analizowano dobową wydajność mleka (w kg), liczbę dojów w ciągu doby oraz przeciętną wydajność mleka w doju, a czynnikami doświadczalnymi były: kolejna laktacja (pierwiastki i wieloródki), dobowa wydajność mleka ( ≤ 15 kg; 15,1–25,0 i >25,0 kg) oraz faza laktacji ( ≤ 100 dni; 101–200 i >200 dni). Stwierdzono, że w analizowanym stadzie krowy korzystały z robota udojowego ze średnią częstotliwością 2,49 razy na dobę. Nie wykazano istotnych różnic w dobowej wydajności i częstotliwości doju pomiędzy pierwiastkami, a krowami starszymi. Nie różniły się one także istotnie ze względu na wydajność mleka w jednym doju. Poziom dobowej wydajności różnicował częstotliwość doju. Najczęściej z robota udojowego korzystały pierwiastki i wieloródki o wydajności dobowej przekraczającej 25,0 kg mleka (odpowiednio 2,82 i 2,67 razy na dobę). Zarówno w przypadku pierwiastek, jak i w grupie wieloródek wzrostowi dobowej częstotliwości doju towarzyszyło zwiększanie się ilości mleka pozyskiwanego w jednym doju. W grupie pierwiastek dobowa częstotliwość doju zwiększała się w kolejnych tercjach laktacji. Stwierdzono także, że ze wzrostem częstotliwości ich doju związane było zmniejszanie się ilości mleka pozyskiwanego w jednym doju. W kolejnych tercjach laktacji w grupie wieloródek systematycznie obniżała się dobowa wydajność mleka i jego ilość w przeliczeniu na dój, nieregularnie zmieniała się natomiast dobowa częstotliwość doju.

Wpływ temperatury pirolizy drewna na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wyrobach mięsnych wędzonych 

Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz, Łukasz Kulig

Abstrakt. Celem pracy była ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wybranym wyrobie wędliniarskim. Materiał badawczy stanowiły próby kiełbasy wiejskiej wędzonej metodą tradycyjną w dwóch komorach, w których zróżnicowano temperaturę pirolizy drewna. Zawartość WWA w wędzonym produkcie oznaczono metodą chromatografii cieczowej HPLC. Badania wykazały, że prowadzenie procesu wędzenia w średniej temperaturze wynoszącej 551,20°C spowodowało istotne obniżenie stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w porównaniu do ich zawartości w wyrobie wędzonym w temperaturze wynoszącej średnio 675,2°C. Stężenie benzo(a)pirenu w kiełbasie wędzonej w niższej temperaturze spełniało obowiązujące normy, zaś suma czterech WWA zarówno w temperaturze wyższej jak i niższej przekraczała obowiązujące zalecenia.

Udział wybranych frakcji białkowych oraz skład mleka krów w zależności od wieku, wydajności i fazy laktacji 

Anna E. Zielak-Steciwko, Marzena Kęsek, Ewa Pecka-Kiełb

Abstrakt. Mleko składa się z ponad 400 kwasów tłuszczowych, około 100 białek i peptydów, laktozy, witamin i minerałów. Składniki te charakteryzuje wysoka biodostępność oraz właściwości prozdrowotne u ludzi. Wpływają one również na technologiczną przydatność mleka w przetwórstwie. Celem pracy było określenie wpływu wieku, wydajności oraz fazy laktacji na skład mleka ze szczególnym uwzględnieniem udziału frakcji białkowych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej. Materiał do badań stanowiły próby mleka pobrane od pierwiastek (P; n = 60) i wieloródek (M; n = 60) będących w różnych fazach laktacji (I – 30–60 dni; II – 90–120 dni; III – 210–240 dni), z podziałem na krowy o niskiej (L; <30 kg) i wysokiej (H; >30 kg) wydajności. Odnotowano niższy (P  ≤  0,01) poziom α-kazeiny w mleku krów ML I i MH I w porównaniu do mleka pierwiastek w I fazie. W mleku krów PH III odnotowano niższy (P  ≤  0,05) udział α-laktoalbuminy w porównaniu do mleka krów w I fazie laktacji we wszystkich grupach. Zaobserwowano, że mleko w kolejnych fazach laktacji charakteryzowało się wyższą zawartością laktoferyny. Liczba komórek somatycznych była wyższa u wieloródek w porównaniu do pierwiastek. Uzyskane wyniki można wyjaśnić większą liczbą zapaleń gruczołu mlekowego u starszych krów, w związku z tym wzrasta poziom składników przeciwbakteryjnych oraz faktem, że w kolejnych fazach laktacji gruczoł mlekowy staje się coraz bardziej podatny na infekcje.