Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 16(2), 2017

Oryginalne prace twórcze

Profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj i wątrobie zarodków przy różnych poziomach karotenoidów w diecie kur 

Olga Duh, Stakh Vovk, Vitaliy Martsynovskyi

Abstrakt. Stwierdzono, że istnieje związek pomiędzy poziomem karotenoidów w dawce u kur niosek w okresie reprodukcyjnym a zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj i wątrobie zarodków kurzych. Zwiększenie zawartości karotenoidów w diecie kur w okresie rozrodczym z 8 do 32 mg na kg paszy przyczyniło się do zmniejszenia zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych i zwiększenia zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano zwiększoną zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych: linolowego (C18:2ω-6), docetapentaenowy (C22:5ω-3), docakaheksaenowy (C22:6ω-3), eikozapentaenowy (C20:5ω-3) i eikozatrieniczny (C20:3ω-9). Zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj, a indeksem intensywności metabolizmu lipidów w wątrobie 19-dniowych zarodków.

Wpływ zastosowania jęczmienia oplewionego lub nieoplewionego na wyniki produkcyjne, strawność oraz wartość poubojową kurcząt brojlerów 

Teresa Banaszkiewicz, Stanisław Laskowski, Anna Milczarek

Abstrakt. Celem badań była ocena wpływu wprowadzenia obłuszczonego lub nagoziarnistego jęczmienia zamiast części śruty pszennej na wyniki produkcyjne, strawność mieszanek oraz wyniki rzeźne kurcząt brojlerów. Doświadczenie wzrostowe przeprowadzono na 126 kurczętach Hubbard Flex rozdzielonych do 3 grup po 42 ptaki w grupie (7 powtórzeń po 6 kurcząt, 3 ♀ i 3 ♂ ). Grupa kontrolna (K) żywiona była mieszanką pszenno-sojową, natomiast do mieszanek doświadczalnych zamiast części śruty pszennej wprowadzono 20% śrutowanego jęczmienia oplewionego (JO) lub 20% jęczmienia nagoziarnistego (JNO). W 42. dniu życia ubito 24 ptaki (4 ♀ i 4 ♂ z każdej grupy), które przeznaczono do analizy rzeźnej i częściowej dyrekcji. Strawność mieszanek wykonano na 18-dniowych kurczętach brojlerach. Współczynniki strawności podstawowych składników pokarmowych mieszanek określono metodą bilansową z całkowitą kolekcją odchodów. Kurczęta żywione mieszanką zawierającą jęczmień oplewiony charakteryzowały się większą masą ciała w 21. dniu życia (P  ≤  0,05) oraz lepszymi przyrostami w okresie starter (1 do 21 dni) niż otrzymujące mieszankę zawierającą jęczmień nieoplewiony. W okresie grower masa ciała jak i przyrosty masy ciała były wyrównane. W całym okresie odchowu wyniki były podobne. Wykorzystanie paszy w każdym okresie odchowu było zbliżone. Sucha masa i BAW (związki bez-azotowe wyciągowe) były istotnie lepiej trawione (P  ≤  0,05) z mieszanki zawierającej jęczmień nieoplewiony, natomiast białko ogólne i tłuszcz surowy z mieszanki kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w strawności popiołu surowego i fosforu ogólnego. Wprowadzenie 20% jęczmienia nieoplewionego istotnie (P  ≤  0,05) obniżyło wydajność rzeźną, natomiast zwiększyło udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszce w porównaniu do grupy otrzymującej mieszankę z jęczmieniem oplewionym. Zastosowanie 20% śruty z obydwu jęczmieni nie miał wpływu na umięśnienie kurcząt. Skład kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mięśnia piersiowego był zbliżony w grupach z wyjątkiem kwasu mirystooleinowego i behenowego, których było istotnie więcej (P  ≤  0,05) w mięśniu piersiowym kurcząt żywionych dietą zawierającą 20% jęczmienia nieoplewionego. Lepszą smakowitością charakteryzował się mięsień piersiowy kurcząt żywionych mieszanką z jęczmieniem nieoplewionym. Na podstawie masy ciała przyrostów masy ciała, wydajności rzeźnej i otłuszczenia lepszy okazał się jęczmień oplewiony, natomiast ze względu na jakość mięsa jęczmień nieoplewiony.

Związek między użytkowością krów jako pierwiastek a życiową 

Mariusz Bogucki

Abstrakt. Analizy przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących z bazy danych systemu SYMLEK. Uwzględniono dane dotyczące zakończonej użytkowości mlecznej 20 068 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Dokonano analizy cech produkcyjnych i funkcjonalnych z jednoczesnym uwzględnieniem przyczyn brakowania. Krowy po raz pierwszy cieliły się w wieku 807 dni, a średnia wydajność pierwiastek wynosiła 6 513 kg mleka. W zależności od przyczyn brakowania krów średnia długość ich życia wyniosła od 1 830 dni do 3 156 dni. Najdłużej żyły krowy usuwane ze stad z powodu starości, natomiast najkrócej zwierzęta najmniej wydajne i sprzedawane do dalszego chowu. Krowy użytkowane najdłużej osiągnęły średnią wydajność życiową na poziomie 40 000 kg mleka. Współczynniki korelacji pomiędzy poziomem wydajności pierwiastek a długością życia wyniosły od 0,30 (krowy wybrakowane z powodu starości, niskiej wydajności i sprzedaży) do 0,08 (krowy wybrakowane z pozostałych przyczyn). Analizowana populacja krów charakteryzowała się wysokimi dodatnimi współczynnikami korelacji między wydajnością w pierwszej laktacji a wydajnością życiową (0,34–0,64). We wszystkich klasach krów uwzględniających przyczyny brakowania oszacowano dodatnie korelacje między wydajnością pierwiastek a produkcją mleka przeliczaną na dzień życia i użytkowania krów.

Ocena możliwości wychowu matek pszczelich z larw przekładanych na różne podłoża 

Adam Roman, Paweł Migdał, Ewa Popiela-Pleban, Anastazja Bożemska

Abstrakt. W pracy porównano efektywności wychowu matek pszczelich z larw przekładanych na różne podłoża do sztucznych miseczek matecznikowych. Badania przeprowadzono w sezonie pożytkowym 2013 roku, w pasiece reprodukcyjnej. Jednodniowe larwy przekładano na: świeże mleczko pszczele rozcieńczone wodą demineralizowaną 1:1 (CON), mleczko pszczele z dodatkiem witamin A i E (VIT), mleczko pszczele liofilizowane rozcieńczone wodą demineralizowaną (LIOF) oraz mleczko pszczele z dodatkiem probiotyku ApiBioFarma (PROB). W badaniach wstępnych (EXP1) ze 144 larw poddanych rodzinom wychowującym uzyskano 36 matek pszczelich. Natomiast w badaniach właściwych (EXP2) z poddanych 288 larw uzyskano łącznie 150 matek. Pszczoły najlepiej akceptowały larwy przekładane na podłoże z rozcieńczonego świeżego mleczka pszczelego. Na tym podłożu uzyskano największą efektywność wychowu matek w obu etapach badań odpowiednio 31 i 74,8%. Wykazano różnice istotne statystycznie pod względem masy ciała matek wychowywanych z larw przekładanych na świeże mleczko pszczele i mleczko z dodatkiem probiotyku.

Analiza stopnia inbredu ogierów rasy holsztyńskiej przedstawionych do kwalifikacji w latach 2003–2012 

Ryszard Pikuła, Wilhelm Grzesiak, Daniel Zaborski, Wioletta Werkowska

Abstrakt. Celem pracy była analiza i porównanie stopnia inbredu ogierów rasy holsztyńskiej przedstawionych do kwalifikacji do hodowli w Niemczech w latach 2003–2012. Dane zostały zebrane na podstawie katalogów Holsteiner Korung und Reitepferde – Auktion. Na podstawie analizy 869 rodowodów (do 5 pokolenia włącznie) zostały wyliczone (w % dla każdego ogiera) współczynniki inbredu (F). Najwyższą wartość współczynniki uzyskały w roku 2003 (2,05%) oraz 2004 (1,74%). Stwierdzono różnice statystycznie istotne między wartościami F ogierów z poszczególnych lat. Uzyskane wyniki świadczą o świadomych założeniach pracy hodowlanej nad wykorzystaniem zwiększonego inbredu w produkcji koni sportowych, ale z drugiej strony o dążeniach do tego, żeby wartości współczynników inbredu nie przekraczały w populacji ogierów holsztyńskich zbyt wysokich wartości.