Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Instrukcje dla autorów

Warunki publikacji

Opłaty za publikację

Wymogi edytorskie i techniczne przygotowania prac

Warunki publikacji

W czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum przestrzegane są standardy zapewniające czytelników, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy i nie ma miejsca na „ghostwriting” i „guest authorship”.

„Ghostwriting” to sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) jest natomiast sytuacją, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Mamy nadzieję, że przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorirship” nie będą występowały w publikacjach zgłaszanych do czasopisma i redakcje Acta Scientiarum Polonorum nie będą zmuszone informować o takich faktach odpowiednich instytucji, a zwłaszcza pracodawców autorów.

Wysokie standardy publikowania w Acta Scientiarum Polonorum wymagają, aby w publikacji zamieszczone były informacje o wsparciu finansowym przeprowadzonych badań. Autorzy publikowanej pracy składają oświadczenie, w którym przenoszą swe prawa autorskie na wydawcę i deklarują, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz nie narusza praw autorskich innych osób, a także składają oświadczenie dotyczące konfliktu interesów oraz oświadczenie dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji.

Opłaty

Opłatę za wydanie pracy w Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica ponoszą głównie autorzy, przy czym jej wysokość jest zależna od uzyskanych dotacji. Szacunkowy pełny koszt opublikowania artykułu, przy objętości 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków, względnie 3000 cm2 - przy rysunkach czarno-białych), wynosi 250 zł plus 23% Vat. Autorzy prac posiadający afiliację zagraniczną oraz prac przeglądowych są zwolnieni z opłat w 2015 i 2016 roku. O ostatecznych kosztach autorzy są informowani w zawiadomieniu o przyjęciu pracy do publikacji.

Wymogi edytorskie i techniczne przygotowania prac

 1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1½ odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm); opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel - doc. lub rtf.

Układ pracy:

 1. Tytuł artykułu w języku angielskim.
 2. Imiona i nazwiska autorów z zaznaczeniem gwiazdką (*) nazwiska autora, do którego należy kierować korespondencję.
 3. Afiliacje autorów w j. angielskim: nazwa jednostki (np. katedry), nazwa instytucji (np. uczelni), ulica i nr domu, kod pocztowy i miasto, kraj. Przykładowa afiliacja: "Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland".
 4. Adres e-mail autora do korespondencji.
 5. Abstrakt w j. angielskim (od 600 do 1000 znaków ze spacjami).
 6. Słowa kluczowe w j. angielskim. Zaleca się nie powtarzanie słów zawartych w tytule jako słów kluczowych.
 7. Tekst główny w j. angielskim pracy powinien obejmować:
  • Introduction - wstęp z celem i hipotezą badawczą,
  • Material and Methods - materiały i metody,
  • Results - omówienie wyników,
  • Discussion - dyskusja wyników,
  • Conclusion(s) (lub Summary),
  • (ewentualnie) Acknowledgements oraz
  • References - zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań.
 8. Tytuł w języku polskim jako odpowiadający tytułowi angielskiemu.
 9. Streszczenie w języku polskim (od 600 do 1000 znaków).
 10. Słowa kluczowe w języku polskim. Zaleca się nie powtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.
 11. Tabele i rysunki należy umieścić na końcu pliku z rękopisem. Zaleca się umieszczenie wykresów w osobnych plikach. Nagłówki tabel oraz podpisy rysunków, wszelkie informacje na nich widniejące, objaśnienia i legendy powinny być podane w języku angielskim i polskim.

Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układu SI, np. kg × dm–3 (a nie kg/dm3).

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]...

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (–a) autora (–ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.:

Cameron, N.D., Curran, M.K. (1995 a). Genotype with feeding regime interaction in pigs divergently selected for components of efficient lean growth rate. Anim. Sci., 61, 123–132.

Cameron, N.D., Curran, M.K. (1995 b). Responses in carcass composition to divergent selection for components of efficient lean growth rate in pigs. Anim. Sci., 61, 347–359.

Czarnecki, R., Różycki, M., Kamyczek, M., Kawęcka, M., Owsianny, J., Pietruszka, A. (1999). Wartość tuczna i mięsna knurów rasy duroc, pietrain i linii 990 oraz ich mieszańców z uwzględnieniem krzyżowania reciprokalnego [The growth and slaughter value of boars of Duroc, Pietrain and Line 990 and their crossbreds including reciprocal crossing]. Międz. Konf. Nauk. „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej” [Int. Sci. Conf. “Current problems on pig production”]. Olsztyn, 6 May 1999, 82 [in Polish].

Fuller, M.F., Franklin, M.F., Mcwilliam, R., Pennie, K. (1995). The responses of growing pigs, of different sex and genotype, to dietary energy and protein. Anim. Sci., 60, 291–298.

Kapelański, W., Rak, B., Grajewska, S., Bocian, M. (2002). Tempo wzrostu a wartość rzeźna tuszy świń rasy złotnickiej pstrej, polskiej białej zwisłouchej i pietrain [Growth rate and slaughter carcass value in pigs of Zlotnicka Spotted, Polish Landrace and Pietrain breeds]. Rocz. Nauk. Zootech., 29, 1, 33–40 [in Polish].

W przypadku wątpliwości co do sposobu formatowania pozycji spisu literatury, prosimy o sprawdzenie jednego z ostatnich zeszytów Acta Scentiarum Polonorum seria Zootechnica.

Kwestie techniczne

Autor przesyła do redakcji plik(i) z tekstem pracy, tabelami i rysunkami elektronicznie. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i ew. pisemnym ustosunkowaniem się do nieuwzględnionych uwag recenzentów.

Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

Materiał graficzny, jak rysunki (w tym wykresy i schematy), powinien być opracowany w formie grafiki wektorowej, najlepiej w plikach popularnych pakietów biurowych, np. MSOffice (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint), LibreOffice.com lub OpenOffice.com. Każdemu wykresowi muszą towarzyszyć dane źródłowe, aby umożliwić korekty edytorskie wykresów, stąd można pobrać przykładowy plik zawierający wykres. W formie bitmap (pliki PNG, JPEG, BMP, TIFF) można przesyłać jedynie zdjęcia.

Acta Sci. Pol. Zootechnica

ISSN 1644-0714; e-ISSN 2300-6145

MNiSW (2016): 10 pkt

DOI: 10.21005/asp

License: CC-BY-NC 3.0 PL

Indexed by: