Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ wybranych czynników na rodzaj porodu i zaburzenia okresu okołoporodowego u krów mlecznych

Małgorzata Jankowska, Anna Sawa, Wojciech Neja

Department of Cattle Breeding, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Badania przeprowadzono na krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, w pięciu gospodarstwach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (364 krowy w dwóch oborach wolnostanowiskowych, średnia wydajność 7844 kg mleka i 158 krów w trzech oborach uwięziowych, średnia wydajność 7596 kg mleka). Stwierdzono, że liczba urodzonych cieląt, system utrzymania, wiek krów miały wysoko istotny wpływ (P ≤ 0,01) na rodzaj porodu a poziom ich wydajności istotny (P ≤ 0,05) Łatwiejsze porody miały miejsce przy urodzeniu się cieląt pojedynczych niż bliźniąt. W przypadku ciąż bliźniaczych w porównaniu do pojedynczych udział porodów ciężkich był blisko 3-krotnie, a bardzo ciężkich przeszło 16-krotnie wyższy. W systemie wolnostanowiskowym więcej krów cieliło się przy pomocy jednej lub kilku osób niż w systemie uwięziowym, gdzie z kolei więcej było porodów normalnych, ale także bardzo ciężkich, wymagających pomocy lekarza weterynarii. Porody ciężkie i bardzo ciężkie stanowiły u jałówek 15,16%, natomiast u krów 4,50%. Porody krów o wydajności > 7000 kg mleka, w porównaniu do mniej wydajnych, nieznacznie częściej klasyfikowano jako normalne ale też 3 razy częściej jako ciężkie. System utrzymania wpływał na częstotliwość występowania schorzeń okołoporodowych, większy ich udział odnotowano w systemie wolnostanowiskowym. Hodowcy krów mlecznych powinni zwracać szczególną uwagę na wycielenia jałówek oraz ciąże mnogie, bowiem w takich przypadkach poród częściej jest klasyfikowany jako ciężki lub bardzo ciężki. Największym problemem zdrowotnym po wycieleniu, niezależnie od systemu utrzymania, było zapalenie wymienia.

Słowa kluczowe: krowy mleczne, rodzaj porodu, schorzenia okołoporodowe

Zaakceptowano: 01.06.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Jankowska, M., Sawa, A., Neja, W. (2016). Effect of some factors on type of calving and periparturient disorders in dairy cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 25‒36. DOI:10.21005/asp.2016.15.2.03