Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Kumulacja metali w wybranych narządach i tkankach kur niosek w różnym wieku

Renata Muchacka, Ewa Sosnówka-Czajka, Iwona Skomorucha, Agnieszka Greń, Edyta Kapusta, Magdalena Semla, Martyna Błaszczyk

1Department of Animal Physiology and Toxicology, Institute of Biology, Pedagogical University of Kraków, Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, Poland;2Department of Technology, Ecology and Economics of Animal Production, National Research Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice n. Kraków, Poland

Abstrakt. Celem prowadzonych badań było określenie zmian w zawartości Cd, Zn, Cu, Ni i Fe w narządach i tkankach piskląt, kurcząt i dorosłych kur nieśnych. Ptaki utrzymywano od pierwszego dnia po wylęgu w systemie ściołowym bez dostępu do wybiegu. Ptaki żywiono ad libitum mieszankami standardowymi dla piskląt, kurcząt i kur nieśnych sporządzonymi na bazie koncentartów. Przez cały okres doświadczenia ptaki miały swobodny dostęp do wody. W 4. dniu oraz w 7. i 52. tygodniu eksperymentu, pobrano narządy i tkanki (wątroba, żołądek, mięśnie piersiowe i mięśnie nóg) w celu zbadania poziomu wybranych metali. Pomiarów dokonano także w próbkach pasz. Zawartość pierwiastków oznaczano metodą ASA. Na podstwie uzyskanych wyników stwierdzono, iż poziom poszczególnych pierwiastków jest różny i zależy od wieku ptaków oraz badanego narządu czy tkanki. Wysoki poziom Cd i mikroelementów w tkankach piskląt można tłumaczyć szybkim tempem wzrostu i rozwoju oraz gwałtownymi zmianami biochemicznymi zachodzącymi w ciele i/lub zanieczyszczeniem jaj wylęgowych. Dodatkowo pisklęta nie mają jeszcze w pełni wykształconego systemu detoksykacji. Ponadto, rozwijające się narządy i tkanki zwiększają swoją objętość, co prowadzi do zmniejszenia koncentracji zawartych w nich pierwiastków u starszych ptaków. Nasze badania potwierdzają bardzo nieznaczne narażenie ptaków w chowie tego typu na nadmiar pierwiastków.

Słowa kluczowe: pisklęta, kury, kumulacja metali, wątroba, żołądek, mięśnie

Zaakceptowano: 01.06.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Muchacka, R., Sosnówka-Czajka, E., Skomorucha, I., Greń, A., Kapusta, E., Semla, M., Błaszczyk, M. (2016). Accumulation of metals in selected tissues and organs of laying hens in various ages. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 47‒58. DOI:10.21005/asp.2016.15.2.05