Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza wybranych wskaźników hematologicznych i biochemicznych w krwi cieląt rasy limousine we wczesnym okresie neonatalnym

Radosław Drozd, Anna Kirdzik, Dorota Jankowiak

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstrakt. Badaniem objęto grupę cieląt bydła rasy limousine w pierwszych dziesięciu dniach okresu noworodkowego. U analizowanych zwierząt prześledzono zmiany wybranych wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi takich jak liczba czerwonych krwinek (erytrocytów), wskaźnik hematokrytu (HCT), stężenia hemoglobiny (Hb), całkowitą zdolność wiązania żelaza (TIBC), utajaną zdolność wiązania żelaza (UIBC), stężenie Fe i wartość potencjału antyoksydacyjnego. W analizowanym okresie stwierdzono w krwi jałówek zwiększoną wartość RBC niż u buhajków. Natomiast wartości HCT i Hb ulegały systematycznemu obniżeniu w czasie, niezależnie od płci. Wartość TIBC wzrastała, przy jednoczesnej redukcji stopnia nasycenia transferryny żelazem (TS%). Natomiast stężenie żelaza u analizowanych cieląt oscylowało blisko dolnych zakresów wartości referencyjnych. W osoczu analizowanych zwierząt w analizowanym okresie, odnotowano również tendencję spadkową wartości potencjału antyoksydacyjnego. Obserwowane zmiany analizowanych parametrów krwi wskazują na zwiększone wymagania cieląt rasy limousine dla podaży żelaza w pierwszych dniach życia.

Słowa kluczowe: cielęta, żelazo, FRAP, antyoksydanty

Zaakceptowano: 18.12.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Drozd, R., Kirdzik, A., Jankowiak, D. (2015). Analysis of selected hematological and biochemical parameters of blood of Limousin calves in the early neonatal period. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 43‒54.