Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ importowanego ogiera, ardena szwedzkiego Rolltan, na jakość pogłowia koni zimnokrwistych w Polsce

Ewa Jastrzębska, Katarzyna Wolińska, Adriana Pawelec, Agnieszka Kondratiuk

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Abstrakt. Populacja polskich koni zimnokrwistych została wytworzona na bazie rodzimego materiału żeńskiego przy użyciu zachodnioeuropejskich reproduktorów. W pracy dokonano oceny wpływu importowanych ogierów ras zimnokrwistych na pogłowie koni w Polsce na przykładzie cennego ardena szwedzkiego Rolltan. Badaniami objęto potomstwo ogiera Rolltan, rasy arden szwedzki, w liczbie 63 ogierów oraz 67 klaczy, urodzonych na terenie Polski w latach 1989–2006. W celach porównawczych do analizy włączono także potomstwo 9 wybranych rozpłodników rasy polski koń zimnokrwisty, w liczbie 149 potomstwa płci męskiej i 248 żeńskiej. Badania eksterieru wykazały wyższe średnie wartości wymiarów (obwodu klatki piersiowej o 2,4 cm, obwodu nadpęcia o 0,4 cm) synów ogiera Rolltan oraz wyższe średnie wartości (wysokości w kłębie o 0,1 cm, obwodu klatki piersiowej o 2,1 cm, obwodu nadpęcia o 0,2 cm) jego córek, niż potomstwo wybranych ogierów rasy polski koń zimnokrwisty. Wyższa bonitacja synów Rolltan o 0,3 pkt. i córek o 0,5 pkt. świadczy o bardziej poprawnej budowie i lepszym ruchu tych osobników niż potomków wybranych reproduktorów rasy rodzimej. Podczas badań wykazano, iż najwięcej koni charakteryzowało się maścią kasztanowatą oraz gniadą. Uzyskane wyniki badań, wieloletnie doświadczenie autorów niniejszej pracy oraz opinie osób związanych z praktyką hodowlaną upoważniają do postawienia wniosku, iż polska hodowla koni zimnokrwistych powinna być zasilana bardzo dobrej jakości importowanymi ogierami rasy arden szwedzki.

Słowa kluczowe: konie zimnokrwiste, importowane ogiery, parametry zoometryczne, bonitacja

Zaakceptowano: 10.11.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Jastrzębska, E., Wolińska, K., Pawelec, A., Kondratiuk, A. (2015). The influence of imported stallions on the population of Polish cold-blooded horses exemplified on Swedish Arden Rolltan. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 75‒92.