Research Article

WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI UŻYTKOWOŚCI KRÓW W KOLEJNYCH LAKTACJACH W ZALEŻNOŚCI OD ICH NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI DOBOWEJ

Jan Miciński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstract. Badania zlokalizowano w jednym z gospodarstw rolnych województwa warmińsko-mazurskiego. Wykonano je w latach 2004–2006. Materiałem badawczym były 92 krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej od których uzyskano 287 laktacji. Celem pracy była analiza wybranych wskaźników użytkowości krów w kolejnych laktacjach 305-dniowych oraz pełnych w zależności od ich najwyższej laktacyjnej wydajności dobowej. Całość materiału badawczego podzielono na trzy grupy. Pierwszą stanowiły krowy o maksymalnym udoju laktacyjnym wynoszącym  ≤  20 kg, drugą krowy od 20,1 do 30 kg i trzecią grupę krowy o wydajności > 30 kg mleka. Najwięcej krów ubyło w laktacji II i III (67,39%). Najwyższa przeciętna wydajność dobowa mleka krów wystąpiła w grupie III. Najwyższy wskaźnik tej cechy wystąpił w laktacji III i wynosił 40,23 kg. Wydajność krów wzrastała do laktacji III. Najwyższa wystąpiła w grupie III i wynosiła 8684 kg mleka, 8887 kg mleka ECM, 574 kg tłuszcz + białko przy zawartości składników 4,21% tłuszczu i 3,38% białka. Zawartość tłuszczu i białka była najwyższa w grupie krów o najniższej wydajności dobowej, tj.  ≤  20 kg mleka. Przeciętna długość trzech pierwszych okresów międzyciążowych jak i międzywycieleniowych była standardowa, co sprawiało, że cykl produkcyjny jak i reprodukcyjny nie przekraczał 365 dni. Najwyższe wartości współczynników korelacji odnotowano pomiędzy wydajnością mleka a wydajnością tłuszczu (r = 0,92), białka (r = 0,98) i suchej masy (r = 0,99). Wraz z wydajnością mleka malała zawartość białka (r = 0,07) i wzrastała nieznacznie tłuszczu (r = 0,25) i suchej masy (r = 0,16). Nie zaobserwowano istotnego wpływu wskaźników użytkowości mlecznej krów na długość okresu międzyciążowego i miedzywycieleniowego. Jedynie, okresy te były dodatnio skorelowane z wielkością indeksu unasienień. Współczynniki korelacji prostej wynosiły wówczas odpowiednio: 0,38 i 0,54 przy poziomie istotności wynoszącym (P  ≤  0,05).

Keywords: białko, najwyższa wydajność dobowa, okres międzyciążowy, sucha masa, tłuszcz

 

This Article

Accepted: 1 Jan 2007

Published online: 9 May 2017

Accesses: 531

How to cite

Miciński, J., (2007). WAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI UŻYTKOWOŚCI KRÓW W KOLEJNYCH LAKTACJACH W ZALEŻNOŚCI OD ICH NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI DOBOWEJ. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 6(3), 33–42.