Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 8(3), 2009

Oryginalne prace twórcze

PORÓWNANIE POZIOMU CECH PRODUKCYJNYCH KRÓW RASY HF IMPORTOWANYCH Z NIEMIEC Z RÓWIEŚNICAMI KRAJOWYMI 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk, Anna Sowa, Justyna Żychlińska-Buczek

Abstrakt. Celem pracy było porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi. Ocenie poddano również przebieg porodów badanych zwierząt. Krowy krajowe uzyskały większą wydajnością mleka w pierwszej 305-dniowej laktacji w porównaniu z krowami importowanymi. Zwierzęta z Niemiec przewyższyły miejscowe pod względem wydajności tłuszczu w kg oraz wydajnością mleka w przeliczeniu na FCM. Wydajność białka kształtowała się na tym samym poziomie. Analizując wiek pierwszego wycielenia, zaobserwowano istotne różnice (P ≤ 0,01) pomiędzy badanymi grupami zwierząt. U krów importowanych stwierdzono więcej porodów trudnych. Zanotowano większą masę ciała krów importowanych przy mniejszej masie ciała cieląt w stosunku do krów krajowych.

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH CECH MIĘSNYCH KACZEK ZE STAD ZACHOWAWCZYCH P11 I P22 

Dariusz Kokoszyński

Abstrakt. Badania wykonano na 80 kaczkach Pekin ze stad zachowawczych P11 i P22, po 40 osobników (20 kaczorów, 20 kaczek) z każdego rodu. Ptaki utrzymywano w budynku zamkniętym, w kojcach na głębokiej ściółce i żywiono ad libitum przemysłowymi mieszankami dla drobiu wodnego. Kaczki z rodu P11, w porównaniu z P22, miały większą masę ciała w wieku 8 tygodni (3372 v-ce 3338 g) oraz statystycznie istotnie dłuższy tułów i grzebień mostka, a także istotnie większy obwód klatki piersiowej. Mniejsze zużycie mieszanek paszowych na 1 kg masy ciała oraz większe wartości europejskiego wskaźnika wydajności (EWW) odnotowano u ptaków ze stada P11 niż P22.Wydajność rzeźna u ptaków obu rodów wynosiła 71,0%. Procentowy udział mięśni piersiowych w tuszce z szyją był nieco większy u kaczek P22 (13,8%) niż u P11 (13,5%). Natomiast udział mięśni nóg w tuszce był taki sam (12,2%) u ptaków z obu rodów. Udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszkach kaczek P11 wynosił 31,4% i był większy niż u ptaków P22 (30,1%).

WPŁYW WYSOKIEGO UDZIAŁU OWSA NIEOPLEWIONEGO W MIESZANCE NA EFEKTY TUCZU, WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ 

Anna Milczarek, Maria Osek

Abstrakt. W badaniach oceniano wpływ wysokiego udziału owsa nieoplewionego w mieszance na efekty tuczu, wartość rzeźną i jakość mięsa świń. Czterdzieści tuczników (wbp x pbz) x (duroc x pietrain) o początkowej masie ciała ok. 39 kg przydzielono do dwóch równolicznych grup: kontrolnej (K) i doświadczalnej (D). Zwierzęta grupy kontrolnej żywiono mieszanką wyprodukowaną na bazie jęczmienia, natomiast do mieszanki dla grupy doświadczalnej w miejsce 2/3 jęczmienia wprowadzono owies nieoplewiony.Wykazano, że rodzaj stosowanych mieszanek nie miał istotnego wpływu na efekty tuczu i wyniki analizy rzeźnej, z wyjątkiem mniejszej o ok. 2 cm2 (P ≤ 0,05) powierzchni „oka” polędwicy u świń doświadczalnych.Wmięśniach longissimus i adductor świń żywionych mieszanką zawierającą owies nieoplewiony stwierdzono więcej (P > 0,05 i P ≤ 0,05) tłuszczu surowego, ale o znacznie wyższym (P ≤ 0,01) udziale wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA). Nie stwierdzono istotnych różnic (P > 0,05) w cechach fizycznych (pH, barwa,WHC) mięśnia longissimus, natomiastm. adductor świń kontrolnych był ciemniejszy (P ≤ 0,05).Walory smakowe mięsa (polędwica, szynka) świń doświadczalnych oceniono wyżej o 0,38 i 0,32 pkt. w skali 5-punktowej (P > 0,05).

ŻYWIENIE KRÓW WYSOKOMLECZNYCH A POZIOM MOCZNIKA W MLEKU 

Krzysztof Szarkowski, Piotr Sablik, Włodzimierz Lachowski

Abstrakt. Badania przeprowadzono na krowach rasy czarno-białej o różnym udziale genów bydła holsztyńsko-fryzyjskiego i obejmowały wysokowydajne krowy o wydajności dziennej do 40 kg mleka.Wtrakcie badań określano poziom mocznika w mleku, który wskazywał ilość białka u krów oraz poziom białka w mleku, który informował o zaopatrzeniu krów w energię.Ważnym i obiektywnym wskaźnikiem prawidłowo zbilansowanej dawki pokarmowej pod względem białka i energii w żywieniu krów jest poziom mocznika. Średnia jego zawartość w mleku badanej populacji wynosiła w poszczególnych okresach badań od 242 do 269 mg · l–1. Nie stwierdzono jednak, aby zawartość mocznika w mleku w badanej populacji przewyższyła zalecaną normę 150–300 mg Oceniając zbilansowanie dawek pokarmowych pod względem białka i energii stwierdzono występowanie deficytu białka od 152 do 361 g przy równoczesnym deficycie energii od 24,4 do 31 NEL (MJ).