Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 8(1-2), 2009

Oryginalne prace twórcze

PORÓWNANIE WARUNKÓW UTRZYMANIA KONI W STAJNI STANOWISKOWEJ I BOKSOWEJ 

Teresa Bombik, Krzysztof Górski, Elżbieta Bombik, Beata Malec

Abstrakt. Celem pracy było porównanie środowiska w stajniach stanowiskowej i boksowej, utrzymujących konie rekreacyjne. Stajnie te charakteryzowały się podobnymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi. Oceny środowiska dokonano na podstawie wskaźników powierzchniowo- kubaturowych i pomiarów mikroklimatu w okresie zimowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że korzystniejsze warunki utrzymania koni w aspekcie ich dobrostanu wykazano w stajni boksowej.Wstajni stanowiskowej większość cech mikroklimatu (wilgotność względna, prędkość ruchu powietrza, ochładzanie i natężenie oświetlenia) w wartościach średnich i maksymalnych była za wysoka w stosunku do zalecanych norm zoohigienicznych.

THE LEPTIN GENE POLYMORPHISM AND THE PRODUCTION TRAITS IN THE YOUNG BOARS 

Anita Kołodziej, Arkadiusz Pietruszka, Eugenia Jacyno, Maria Kawęcka, Dorota Stępień-Poleszak, Agata Sobocińska

Abstrakt.

SUPEROXIDE DISMUTASE AND GLUTATHIONE PEROXIDASE ACTIVITY IN PORCINE FOLLICULAR FLUID IN RELATION TO FOLLICLE SIZE, BIRTH STATUS OF GILTS, OVARIAN LOCATION AND YEAR SEASON 

Bogdan Lasota, Barbara Błaszczyk, Tomasz Stankiewicz, Jan Udała, Monika Szewczyk, Danuta Matusiak-Bielska

Abstrakt.

SZACOWANIE POZIOMU ZAPASÓW ENERGETYCZNYCH U KRÓW MLECZNYCH NA PODSTAWIE GRUBOŚCI TŁUSZCZU PODSKÓRNEGO 

Zenon Nogalski, Kinga Łoniewska, Krzysztof Ambroziak, Beata Jagłowska

Abstrakt. Celem pracy było określenie zależności między zmianą poziomu zapasów energetycznych, mierzonych grubością tłuszczu podskórnego u krów mlecznych w początkowym okresie laktacji, a ich płodnością i produkcyjnością. Badania przeprowadzono w warunkach produkcyjnych w dwóch stadach na 108 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Krowy, średnio co 30 dni ważono, określano ich kondycję i ultrasonograficznie mierzono grubość tłuszczu podskórnego. Średnia różnica w poziomie rezerw tłuszczowych pomiędzy pomiarem dokonanym po wycieleniu i w najniższym punkcie w laktacji wynosiła 0,5 pkt BCS, 36 kg masy ciała lub 4,4 mm tłuszczu podskórnego. Najkorzystniejszymi wartościami wskaźników płodności charakteryzowały się krowy, u których różnica w grubości warstwy tłuszczu podskórnego pomiędzy wycieleniem a 9.–12. tygodniem laktacji mieściła się w zakresie 1–5 mm. Konsekwencją umiarkowanego poziomu uruchamiania rezerw tłuszczowych ciała (1–10 mm) było uzyskanie najwyższej wydajności mleka, co oznacza, że intensywna mobilizacja rezerw energetycznych ciała nie zapewnia najwyższej produkcji.

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW HETEROCHROMATYNOWYCH ORAZ REJONÓW JĄDERKOTWÓRCZYCH W CHROMOSOMACH KONIA 

Ewa Wójcik, Katarzyna Andraszek, Elżbieta Smalec

Abstrakt. Kariotyp konia domowego charakteryzuje diploidalna liczba chromosomów równa 64 (13 par metacentrycznych i submetacentrycznych, 18 par akrocentrycznych autosomów oraz para heterochromosomów). Satelity na jednej parze chromosomów i przewężenia wtórne na chromosomach 28 i 31 są widoczne i ułatwiają ich identyfikację bez barwień prążkowych. Celem badań była charakterystyka kariotypu konia pod względem wielkości i rozmieszczenia bloków heterochromatyny konstytutywnej oraz lokalizacji i liczby obszarów jąderkotwórczych.Wchromosomach konia prążki C zlokalizowano w okolicach centromerowych wszystkich badanych chromosomów, z wyjątkiem jedenastej pary. Na chromosomie płci X, oprócz proksymalnego prążka C, obserwowano dodatkowy prążek w części interstycjalnej ramienia q. Chromosom Y był w 44% heterochromatynowy. Aktywne NOR zidenntyfikowano w terminalnych częściach ramienia pierwszej pary chromosomów oraz w subcentromerowej części ramienia q par 28. i 31. Średnia liczba NOR w komórce wynosiła 3,61±1,03. Najczęściej obserwowano komórki posiadające trzy lub cztery aktywne NOR.