Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Polimorfizm w genie LDHA i jego wpływ na względny poziom ekspresji u gołębi pocztowych

Magdalena Jedrzejczak-Silicka, Yu-Hsiang Yu, Yeong-Hsiang Cheng, Andrzej Dybus

West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin, Poland; Department of Biotechnology and Animal Science, National Ilan University, I-Lan, 26041, Taiwan, Republic of China

Abstrakt. Polimorfizm LDHA/HaeIII (g.2582481G>A) u gołębi związany jest z fizjologicznymi predyspozycjami do szybkiego powrotu do gniazda i wytrzymałością fizyczną, które stanowią jedne z najbardziej pożądanych cech użytkowych. Mając na uwadze powyższe, celem pracy była analiza zależności pomiędzy polimorfizmem g.2582481G>A w genie LDHA a względnym poziomem ekspresji tego genu w grupie młodych gołębi pocztowych. Uzyskane w toku analizy wyniki wskazały na różnice nieistotne statystycznie we względnym poziomie ekspresji LDHA u osobników o odmiennych genotypach. Najwyższy poziom ekspresji genu LDHA zaobserwowano u osobników z genotypem LDHAAG. Dodatkowo, średni względny poziom ekspresji analizowanego genu był różny dla osobników podzielonych w zależności od płci, wskazując na nieznacznie wyższy jego poziom u samic. Podsumowując, wyższy poziom ekspresji genu LDHA u gołębi pocztowych o genotypie LDHAAG może wyjaśniać ich lepsze cechy powrotnolotowe tych osobników i potwierdzać wyniki wcześniejszych badań opartych na analizie genotypów.

Słowa kluczowe: ekspresja, gen LDHA, gołębie pocztowe, real-time PCR

Otrzymano: 15.09.2018

Zaakceptowano: 30.10.2018

Opublikowano online: 18.01.2019

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Jedrzejczak-Silicka, M., Yu, Y., Cheng, Y., Dybus, A. (2018). The influence of LDHA gene polymorphism on relative level of its expression in racing pigeons. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 17(3), 9‒16. DOI:10.21005/asp.2018.17.3.02