Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Określenie zależności pomiędzy liczbą komórek somatycznych a płodnością u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

Weronika Kulpa, Anna Sawa, Małgorzata Jankowska

Department of Animal Science, Unit of Cattle Breeding, UTP University of Science and Technology, 28 Mazowiecka, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Analizowano zależności między liczbą komórek somatycznych (LKS) w mleku z próbnych udojów przeprowadzonych do 30 dnia przed pierwszą inseminacją, a jej skutecznością, długością okresu międzywycieleniowego (OMW), okresu usługi (OU) i wartością indeksu inseminacji (II). W opracowaniu statystycznym (GLM, FREQ, CORR z pakietu SAS) wykorzystano informacje z 28 078 próbnych dojów pochodzących od 17 618 krów rasy HF, które wycieliły się w latach 2011–2014. Wykazano istotną zależność (P  ≤  0,001) między LKS w mleku z próbnych udojów, a wybranymi wskaźnikami płodności. Stwierdzono, że skuteczność pierwszej inseminacji malała o około 6% wraz ze wzrostem LKS w mleku. Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych w mleku wydłużał się okres międzywycieleniowy (o 3 dni) i okres usługi (o 6 dni) oraz wzrastała wartość indeksu inseminacji z 1,99 u krów z LKS <100 tys. · ml–1 do 2,03 u krów z LKS >1 000 tys. · ml–1. Zależność ta została potwierdzona dodatnimi wartościami współczynników korelacji między LKS a OMW, OU i II. Hodowcy bydła mlecznego powinni zwracać uwagę na wzrost LKS w mleku, między innymi ze względu na ich niekorzystny wpływ na płodność krów.

Słowa kluczowe: krowy mleczne, liczba komórek somatycznych, płodność, rasa holsztyńsko-fryzyjska

Otrzymano: 28.06.2017

Zaakceptowano: 24.11.2017

Opublikowano online: 12.01.2018

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kulpa, W., Sawa, A., Jankowska, M. (2017). Analysis of the relationship between somatic cell count and fertility in Holstein-Friesian cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(4), 33‒38. DOI:10.21005/asp.2017.16.4.05