Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Analiza wydajności i częstotliwości doju krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w oborze z automatycznym systemem doju (AMS)

Piotr Stanek, Waldemar Teter, Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Urszula Zając

Laboratory for Production of Organic Food of Animal Origin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland; Sub-Department of Breeding and Conservation of Cattle Genetic Resources, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Celem pracy była analiza wydajności i częstotliwości korzystania przez krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z robota udojowego. Badania przeprowadzono w gospodarstwie, w którym w oborze wolnostanowiskowej rusztowej na 120 osobników zamontowany był dwustanowiskowy robot Astronaut firmy Lely. Materiały do pracy pochodziły z systemu do zarządzania stadem i obejmowały dane z 850 dojów. Analizowano dobową wydajność mleka (w kg), liczbę dojów w ciągu doby oraz przeciętną wydajność mleka w doju, a czynnikami doświadczalnymi były: kolejna laktacja (pierwiastki i wieloródki), dobowa wydajność mleka (≤ 15 kg; 15,1–25,0 i >25,0 kg) oraz faza laktacji (≤ 100 dni; 101–200 i >200 dni). Stwierdzono, że w analizowanym stadzie krowy korzystały z robota udojowego ze średnią częstotliwością 2,49 razy na dobę. Nie wykazano istotnych różnic w dobowej wydajności i częstotliwości doju pomiędzy pierwiastkami, a krowami starszymi. Nie różniły się one także istotnie ze względu na wydajność mleka w jednym doju. Poziom dobowej wydajności różnicował częstotliwość doju. Najczęściej z robota udojowego korzystały pierwiastki i wieloródki o wydajności dobowej przekraczającej 25,0 kg mleka (odpowiednio 2,82 i 2,67 razy na dobę). Zarówno w przypadku pierwiastek, jak i w grupie wieloródek wzrostowi dobowej częstotliwości doju towarzyszyło zwiększanie się ilości mleka pozyskiwanego w jednym doju. W grupie pierwiastek dobowa częstotliwość doju zwiększała się w kolejnych tercjach laktacji. Stwierdzono także, że ze wzrostem częstotliwości ich doju związane było zmniejszanie się ilości mleka pozyskiwanego w jednym doju. W kolejnych tercjach laktacji w grupie wieloródek systematycznie obniżała się dobowa wydajność mleka i jego ilość w przeliczeniu na dój, nieregularnie zmieniała się natomiast dobowa częstotliwość doju.

Słowa kluczowe: rasa polska holsztyńsko-fryzyjska, automatyczny system doju, pierwiastki, wieloródki, częstotliwość doju, dobowa wydajność mleka, faza laktacji

Otrzymano: 12.06.2017

Zaakceptowano: 22.09.2017

Opublikowano online: 27.10.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Stanek, P., Teter, W., Żółkiewski, P., Januś, E., Zając, U. (2017). Analysis of the milk yield and milking frequency of Polish Black-and-White Holstein-Friesian cows housed in a barn with an automatic milking system (AMS). Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), 19‒24. DOI:10.21005/asp.2017.16.3.03