Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Modyfikacja sposobu punktacji wybranych elementów wierzchowego wariantu próby dzielności koników polskich

Iwona Janczarek, Michał Pluta, Adrianna Paszkowska

Departament of Horse Breeding and Use, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Abstrakt. Celem pracy było opracowanie nowego sposobu naliczania punktów za wybrane elementy próby dzielności konika polskiego. Analizie poddano wyniki wierzchowej próby 42 koników. Wykonano statystyczną charakterystykę obowiązujących wyników próby oraz wyników uzyskanych po wykorzystaniu nowych przedziałów wartości elementów próby określonych na podstawie ich średniego poziomu i SD. Wykonano wieloczynnikową analizę wariancji i test T-Tukeya. Stwierdzono, że nieznaczne zróżnicowanie indywidualnych wyników próby dzielności koników wskazuje na konieczność modyfikacji obowiązującego systemu oceny. Konieczność tę podkreśla też fakt zmiany poziomu ocen badanych koników jako następstwa zastosowania nowego sposobu punktacji. Dyskusyjny jest przede wszystkim sposób oceny cech o nazwie zachowanie się, długość kroku w stępie, powrót oddechów do normy i próba wysiłkowa, które należą do elementów najczęściej maksymalnie punktowanych. W konsekwencji nie mogą one pełnić faktycznej funkcji selekcyjnej.

Słowa kluczowe: konik polski, próba wierzchowa, punktacja

Otrzymano: 29.04.2017

Opublikowano online: 27.10.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Janczarek, I., Pluta, M., Paszkowska, A. (2017). Scoring system modification of chosen elements in saddle variant of Polish Konik horse performance test. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), 11‒18. DOI:10.21005/asp.2017.16.3.02