Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Udział wybranych frakcji białkowych oraz skład mleka krów w zależności od wieku, wydajności i fazy laktacji

Anna E. Zielak-Steciwko, Marzena Kęsek, Ewa Pecka-Kiełb

Institute of Animal Breeding, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, J. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław, Poland; Department of Biostructure and Animal Physiology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, C.K. Norwida 31, 51-375 Wrocław, Poland

Abstrakt. Mleko składa się z ponad 400 kwasów tłuszczowych, około 100 białek i peptydów, laktozy, witamin i minerałów. Składniki te charakteryzuje wysoka biodostępność oraz właściwości prozdrowotne u ludzi. Wpływają one również na technologiczną przydatność mleka w przetwórstwie. Celem pracy było określenie wpływu wieku, wydajności oraz fazy laktacji na skład mleka ze szczególnym uwzględnieniem udziału frakcji białkowych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko fryzyjskiej. Materiał do badań stanowiły próby mleka pobrane od pierwiastek (P; n = 60) i wieloródek (M; n = 60) będących w różnych fazach laktacji (I – 30–60 dni; II – 90–120 dni; III – 210–240 dni), z podziałem na krowy o niskiej (L; <30 kg) i wysokiej (H; >30 kg) wydajności. Odnotowano niższy (P  ≤  0,01) poziom α-kazeiny w mleku krów ML I i MH I w porównaniu do mleka pierwiastek w I fazie. W mleku krów PH III odnotowano niższy (P  ≤  0,05) udział α-laktoalbuminy w porównaniu do mleka krów w I fazie laktacji we wszystkich grupach. Zaobserwowano, że mleko w kolejnych fazach laktacji charakteryzowało się wyższą zawartością laktoferyny. Liczba komórek somatycznych była wyższa u wieloródek w porównaniu do pierwiastek. Uzyskane wyniki można wyjaśnić większą liczbą zapaleń gruczołu mlekowego u starszych krów, w związku z tym wzrasta poziom składników przeciwbakteryjnych oraz faktem, że w kolejnych fazach laktacji gruczoł mlekowy staje się coraz bardziej podatny na infekcje.

Słowa kluczowe: frakcje białkowe, wiek, wydajność, faza laktacji, mleko krowie

Otrzymano: 30.03.2017

Zaakceptowano: 03.10.2017

Opublikowano online: 03.10.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Zielak-Steciwko, A.E., Kęsek, M., Pecka-Kiełb, E. (2017). Share of selected protein fractions in the milk of Polish Holstein-Friesian cows depending on age, performance and stage of lactation. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 16(3), 3‒10. DOI:10.21005/asp.2017.16.3.01