Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ wieku i płci ubijanego bydła na wydajność rzeźną i wyniki klasyfikacji EUROP

Marek Janiak, Anna Sawa, Mariusz Bogucki

Department of Cattle Breeding, UTP University of Science and Technology, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Wpływ kategorii tusz wołowych na wydajność rzeźną i wyniki klasyfikacji EUROP oszacowano na przykładzie 2627 osobników ubitego bydła, wykorzystując procedury FREQE oraz GLM (SAS). Stwierdzono, że najliczniejszymi kategoriami bydła rzeźnego były buhaje (30%) oraz buhajki i krowy (po ok. 28). Najliczniejszą klasą uformowania tusz we wszystkich kategoriach była klasa O (71,91%), następnie R (15,07%), P (11,88%) i U (1,14%). Wykazano umiarkowane otłuszczenie tusz buhajów, zarówno kategorii wiekowej A, jak i B. Wywnioskowano także, że tusze buhajków zazwyczaj charakteryzowały się mniejszym otłuszczeniem, w porównaniu z tuszami jałówek. Stwierdzono zbliżoną wartość współczynnika wydajności rzeźnej buhajków (kategoria A) w porównaniu z jałówkami (kategoria E) (przy P  ≤  0,01), a zatem w przypadku młodego bydła rzeźnego wykazano brak potwierdzonego statystycznie wpływu płci na wydajność. Czynnik wieku w przypadku ubijanych samic (kategorie D i E) znacznie bardziej niż w przypadku ubijanych samców (kategorie A i B) różnicował (P  ≤  0,01) wartości wydajności rzeźnej.

Słowa kluczowe: bydło rzeźne, wydajność rzeźna, klasyfikacja EUROP

Zaakceptowano: 23.12.2016

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Janiak, M., Sawa, A., Bogucki, M. (2016). Effect of age and sex of slaughtered cattle on dressing percentage and EUROP classification results. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(4), 41‒54. DOI:10.21005/asp.2016.15.4.04