Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ masy jaja wylęgowego na masę ciała gęsi w ochowie i po tuczu owsem

Joanna Kucharska-Gaca, Marek Adamski, Joanna Kuźniacka, Emilia Kowalska

Department of Poultry Breeding and Animal Products Evaluation, UTP University of Science and Technology, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Chów gęsi wyróżnia duże zróżnicowanie gąsiąt pod względem masy ciała. Rozbieżności te wynikają z długiego okresu użytkowania nieśnego. W zależności od sezonu reprodukcji samice składają jaja o różnej masie. Z uwagi na dodatnią korelacje, masa jaja wpływa na masę ciała pisklęcia. Badano wpływ masy jaja na masę ciała gęsi po odchowie i tuczu. Określano różny wpływ masy jaja na końcową masę ciała gęsi, a także ubytki masy jaja w czasie inkubacji i wskaźniki wylęgowości piskląt. Badania przeprowadzono na 896 jajach wylęgowych gęsi Białej Kołudzkiej®. Do odchowu i tuczu przeznaczono 160 ptaków. W doświadczeniu potwierdzono istotny wpływ masy jaja na kształtowanie się procentowych ubytków masy jaja w czasie lęgu. Największy ubytek masy odnotowano w jajach najmniejszych. Masa jaja wpłynęła również na zamieranie zarodków w czasie inkubacji. Do 25. doby najwyższa śmiertelność charakteryzowała jaja lżejsze – poniżej 180 g, natomiast w 4. ostatnich dobach największy udział piskląt niewyklutych uzyskano z jaj powyżej 181 g. Najmniejszą masę uzyskały pisklęta z grupy i (89 g), a największą z IV (133 g). Pomimo istotnych różnic w masie jednodniowych piskląt w 16. tyg., po zakończeniu tuczu, nie wykazano istotnych statystycznie różnic w masie ciała między grupami. Określono czas występowania zjawiska rekompensacji wzrostu ptaków w odchowie między 10. a 16. tygodniem życia.

Słowa kluczowe: gęś, masa jaja, inkubacja, ubytki masy, odchów

Zaakceptowano: 05.11.2016

Opublikowano online: 05.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kucharska-Gaca, J., Adamski, M., Kuźniacka, J., Kowalska, E. (2016). Influence of the weight of hatching eggs on the hatchability indices and on the body weight of geese in rearing and after fattening with oats . Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 67‒82. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.06