Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Porównanie składu tuszki i jakości mięsa pięciotygodniowych kurcząt brojlerów o różnym pochodzeniu

Milena Biegniewska, Dariusz Kokoszyński, Zenon Bernacki, Artur Kaczmarowski

Department of Poultry Breeding and Animal Products Evaluation, UTP University of Science and Technology, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Celem pracy było porównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa pięciotygodniowych kurcząt brojlerów Hubbard Flex i Ross 308. Większą masę ciała przed ubojem (P ≤ 0,05), masę tuszki patroszonej z szyją i wydajność rzeźną uzyskały mieszańce Ross 308. Tuszki kurcząt brojlerów Hubbard Flex w porównaniu z tuszkami brojlerów Ross 308 charakteryzowały się statystycznie istotnie większą procentową zawartością skrzydeł i mięśni nóg natomiast istotnie mniejszą zawartością mięśni piersiowych. Wartości pH15 mięśni piersiowych były mniejsze niż pH15 mięśni nóg. W ocenie jasności barwy (L*) mięśni piersiowych i mięśni nóg oraz natężenia barwy żółtej (b*), u obu badanych grup mieszańców stwierdzono istotne różnice (P ≤ 0,05). Porównywane wyróżniki oceny sensorycznej mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt brojlerów, po obróbce termicznej kształtowały się na zbliżonym poziomie. Między badanymi grupami brojlerów różnice statystycznie istotne (P ≤ 0,05) stwierdzono pod względem pożądalności zapachu i kruchości mięśni nóg.

Słowa kluczowe: brojler, wydajność rzeźna, skład tuszki, pH, barwa mięsa, ocena sensoryczna

Zaakceptowano: 15.09.2016

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Biegniewska, M., Kokoszyński, D., Bernacki, Z., Kaczmarowski, A. (2016). Comparison of carcass composition and meat quality in five-week broiler chickens of various origin . Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(3), 15‒26. DOI:10.21005/asp.2016.15.3.02