Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Charakterystyka genetyczna i fenotypowa koników polskich utrzymywanych w systemie rezerwatowym i stajennym w środkowo-wschodniej Polsce

Michał Pluta, Zbigniew Osiński, Angelika Cieśla, Ryszard Kolstrung

1Departament of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland;2Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute, Partyzantow Avenue 57, 24-100 Pulawy, Poland;3Unit of Horse Breeding and Animal Assited Therapy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Doktora Judyma 12, 71-466 Szczecin, Poland

Abstrakt. W pracy określono wpływ zróżnicowania genetycznego na właściwości adaptacyjne koników polskich do życia w naturalnym środowisku podobnie jak konie prymitywne. Wybrane właściwości zostały ocenione w odniesieniu do wybranych linii hodowlanych jako wskaźnik postępu hodowlanego podczas długiego okresu. Dodatkowo, wykonano ocenę interakcji między środowiskowymi i genetycznymi czynnikami. Badaniami objęto 257 koników polskich (dwa stada) żyjące w ośrodku hodowlanym, w którym zostały zapewnione warunki zbliżone do naturalnych dla populacji koni prymitywnych pierwotnie zamieszkujących Europę. Podczas przeprowadzonych badań wykazano statystycznie istotne zależności pomiędzy stopniem inbredowania, a osiąganym przez koniki obwodem klatki piersiowej oraz większym zróżnicowaniem wyników w skali bonitacji dla poszczególnych osobników o wyższym niż 15% współczynniku inbredu. Wskazano, że wartość F = 15% jest w istocie wartością graniczną, powyżej której uwidacznia się negatywny wpływ homozygotyczności na cechy związane z fenotypem rasy prymitywnego konika polskiego. Jak pokazała analiza linii hodowlanych, w dłuższym czasie dla utrzymania odpowiednich cech rasy związanych z budową ciała, korzystniejsza jest struktura jak najbardziej heterozygotyczna.

Słowa kluczowe: rodowy chów wsobny, wpływ homozygotyczności, konie prymitywne, konik polski

Zaakceptowano: 03.06.2016

Opublikowano online: 09.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Pluta, M., Osiński, Z., Cieśla, A., Kolstrung, R. (2016). Genetic and phenotypic characteristics of Polish Konik horses maintained in the reserve and stable system in Central-Eastern Poland. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(2), 59‒76. DOI:10.21005/asp.2016.15.2.06