Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ocena wybranych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych powietrza w stajni boksowej

Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Adam Traczykowski, Krzysztof Berleć

University of Science and Technology, Department of Animal Hygiene and Microbiology of the Environment, Mazowiecka 28, Bydgoszcz 85-084, Poland

Abstrakt. Celem pracy była ocena wybranych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych powietrza, którą przeprowadzono w okresie wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym w stajni boksowej, w której utrzymywano konie rasy wielkopolskiej. Badania parametrów fizycznych powietrza przeprowadzono zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami zoohigienicznymi. Próbki powietrza w celu oceny stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego pobierano 12-krotnie metodą zderzeniową za pomocą próbnika Sas 100 w trzech punktach pomiarowych: początkowej, środkowej i końcowej części budynku. W analizowanym powietrzu oznaczono ogólną liczbę bakterii, bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, paciorkowce, gronkowce mannitolododatnie, bakterie hemolizujące, promieniowce oraz ogólną liczbę grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych. Pomiary parametrów termiczno-wilgotnościowych wykazały, że średnia temperatura powietrza w stajni była najniższa w okresie zimowym i wynosiła 8,2°C przy wilgotności 76,2%, natomiast w miesiącach letnich odnotowano najwyższe średnie temperatury powietrza utrzymujące się na poziomie 21,2°C przy najniższej wilgotności względnej wynoszącej 60,2%. Pozostałe parametry fizyczne powietrza były zgodne z minimalnymi wymaganiami dla koni. Przeprowadzone badania mikrobiologiczne wykazały, że w analizowanych próbach powietrza stwierdzano występowanie bakterii należących do rodziny Enterobacteriaceae, gronkowców, paciorkowców i grzybów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie koni i ludzi przebywających w stajni. Ustalono ponadnormatywne występowanie badanych mikroorganizmów, które zależało od warunków mikroklimatycznych i pory roku.

Słowa kluczowe: stajnia, powietrze, parametry fizyczne, zanieczyszczenie mikrobiologiczne

Zaakceptowano: 04.12.2015

Opublikowano online: 03.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Budzińska, K., Szejniuk, B., Jurek, A., Michalska, M., Traczykowski, A., Berleć, K. (2016). Evaluation of selected physical and microbiological parameters of air in a box-stall stable. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 15(1), 3‒18. DOI:10.21005/asp.2016.15.1.01