Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ wariantów 12-godzinnej głodówki przedubojowej na wybrane cechy wartości rzeźnej oraz wskaźniki hematologiczne i mineralne krwi kurcząt brojlerów

Małgorzata Jakubowska, Józefa Gardzielewska, Tadeusz Karamucki, Artur Rybarczyk, Beata Byczkowska

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstrakt. W badaniach określono wpływu 12-godzinnego czasu głodzenia na wartość rzeźną, kwasowość mięśni oraz poziom wskaźników hematologicznych i mineralnych we krwi kurcząt brojlerów. Badania przeprowadzono na 6-tygodniowych mieszańcach towarowych Hybro z równym udziałem płci 1:1, podzielonych na 3 grupy po 40 osobników, przy czym grupa I miała dostęp do paszy i wody przez cały czas 12-godzinnego eksperymentu; grupa II pozbawiona była paszy, ale miała swobodny dostęp do wody w czasie 12-godzinnego eksperymentu; grupa III nie miała dostępu ani do paszy ani do wody w czasie 12-godzinnego eksperymentu. Jednocześnie z ubojem pobrano krew. W krwi pełnej oznaczono stężenia: hemoglobiny (Hb), wskaźnika hematokrytowego i jonów K+, Na+ , Cl , natomiast w surowicy krwi oznaczono zawartość: Ca, Mg , P. Określono masę ciała kurcząt przed i po głodzeniu, masę wątroby oraz pH mięśni piersiowych w czasie 15 minut po uboju. Przeprowadzone badania wykazały, że masa ciała kurcząt i wątroby była istotnie niższa w grupach poddanych głodzeniu. Pozbawianie ptaków paszy i wody nie miało wpływu na kształtowanie się odczynu mięśni piersiowych po 15 minutach od uboju. Odczyn mięśni mierzony 15 minut po uboju, był charakterystyczny dla mięsa dobrej jakości i nie wskazywał na pojawienie się zaburzeń w przemianach poubojowych w mięśniach kurcząt, na skutek stresu związanego z dwunastogodzinnym głodzeniem. Zastosowane głodzenie spowodowało istotny wzrost stężenia jonów chloru we krwi. W przypadku magnezu stwierdzono różnice tylko między grupami doświadczalnymi. W grupie III jego poziom był najniższy, a w grupie II najwyższy w porównaniu do pozostałych badanych grup.

Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, głodzenie przedubojowe, cechy wartości rzeźnej, parametry krwi

Zaakceptowano: 15.12.2015

Opublikowano online: 05.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Jakubowska, M., Gardzielewska, J., Karamucki, T., Rybarczyk, A., Byczkowska, B. (2015). The effect of different 12-hour pre-slaughter fasting regimes on selected slaughter traits haematological parameters and blood mineral concentrations in broiler chicken. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 65‒74.