Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ stosowania preparatów probiotycznych z serii EMTM probiotyk na wyniki odchowu cieląt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej

Małgorzata Szewczuk, Piotr Nowik, Katarzyna Olejnik, Leszek Jędrych, Wojciech Kruszyński

1 West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland 2 Cooperative Agrofirma Witkowo, Witkowo, Poland 3 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland

Abstrakt. Celem pracy było wykazanie wpływu stosowania preparatów probiotycznych "Efektywne Mikroorganizmy" (EMTM) na wyniki odchowu cieląt w pierwszych 6 miesiącach odchowu. Badaniami objęto 50 jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, w tym 25 w grupie doświadczalnej (D) i 25 w grupie kontrolnej (K). Od 2 dnia życia cielęta otrzymywały EMTM Probiotyk początkowo do siary, następnie do mleka. Od 14 dnia cielętom podawano EMTM – Bokashi Probiotyk do paszy treściwej CJ. Cielęta przebywały w budkach, które przed ich wprowadzeniem opryskiwano roztworem EMTM Refresh. Cielęta ważono po urodzeniu, w 30, 60, 90 i 180 dniu odchowu, a na podstawie uzyskanych wyników obliczono przyrosty dobowe. Prowadzono ocenę zdrowotności. Na każdym etapie odchowu średnie masy ciała oraz przyrosty dobowe cieląt z grupy doświadczalnej były znacząco większe od średnich wartości uzyskanych w grupie kontrolnej. Zaobserwowano, że cielęta z grupy (D) od urodzenia do 6 miesiąca życia nie chorowały, podczas gdy u cieląt z grupy kontrolnej stwierdzono schorzenia układu pokarmowego oraz zapalenia płuc.

Słowa kluczowe: cielęta, probiotyk, zdrowotność

Zaakceptowano: 11.12.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Szewczuk, M., Nowik, P., Olejnik, K., Jędrych, L., Kruszyński, W. (2015). Influence of the EMTM series probiotic agents on the results of rearing of Polish Holstein-Friesian calves. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 141‒150.