Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Identyfikacja mutacji FecXO w genie BMP15 u owiec rasy olkuskiej plennej

Mirosław Kucharski, Urszula Kaczor, Andrzej Kaczor

1 University of Agriculture in Kraków, Poland 2 National Research Institute of Animal Production, Balice n. Kraków, Poland

Abstrakt. Mutacja A1009C (N69H) w locus genu białka morfogenetycznego kości 15 (BMP15), uznana za gen główny wpływa na zwiększenie liczby jagniąt w miocie. Celem doświadczenia było określenie frekwencji występowania polimorfizmu A1009C w locus genu BMP15 u maciorek rasy olkuskiej plennej w dwóch stadach Polski południowej. Stwierdzono, że stada o zbliżonej średniej plenności matek 2,21 i 2,54 jagnięcia/miot, różniły się frekwencją zwierząt o genotypach homozygotycznych CC i AA. Przeprowadzona symulacja kojarzenia maciorek z trykiem nosicielem mutacji przez 3 lata wskazuje na możliwość wzrostu frekwencji genotypu CC (FecXO/FecXO) o ok. 14 j.p. i nie powoduje wzrostu liczby zwierząt heterozygotycznych. Należy podkreślić, że tryki nosiciele mutacji FecXO, ze względu na lokalizację genu BMP15 na chromosomie X, każdej córce przekażą ten cenny gen. Hodowcy owiec olkuskich wybierając tryki rozpłodowe do stad powinni zidentyfikować ich genotyp w locus BMP15.

Słowa kluczowe: gen BMP15, FecXO, polimorfizm, owca olkuska plenna

Zaakceptowano: 16.12.2015

Opublikowano online: 06.05.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kucharski, M., Kaczor, U., Kaczor, A. (2015). Identification of FecXO mutation in the BMP15 gene in prolific Olkuska sheep. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 93‒100.