Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Ocena pokroju krów rasy black-motley

Mariа Kohut

Institute of Agriculture of Carpathian Region of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Abstrakt. Badanie przeprowadzone w okręgu lwowskim miało na celu ocenę pokroju jałówek poszczególnych typów populacji zachodniej z wykorzystaniem klucza oznaczeń [Instrukcja oceny... 2012] wg dwóch systemów: liniowego opisu poszczególnych cech eksterieru (skala 9-cio punktowa) oraz kompleksowego oszacowania cech wg 100-punktowej skali. Badania przeprowadzone na bydle rasy black-motley wykazały rozbieżności w zewnętrznym wyglądzie ciała w zależności od typu mlecznego zwierzęcia, co wskazuje na zasadność prowadzenia procesu hodowlanego u tej rasy w kierunku poprawy eksterieru.

Słowa kluczowe: bydło, jałówki, Ukraina, rasa black-motley, eksterier

Zaakceptowano: 20.07.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Kohut, M. (2015). Assessment of external appearance of Black-Motley cows. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 101‒108.