Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ rasy kur i warunków przechowywania jaj na ich jakość

Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz

1National Research Institute of Animal Production, Balice n. Kraków, Poland; 2Department of Animal Production and Poultry Products Evaluation, University of Rzeszów, Poland

Abstrakt. Celem badań była ocena jakości jaj przechowywanych w różnych warunkach przez 28 dni od zniesienia, a pochodzących od dwóch ras kur objętych programem ochrony zasobów genetycznych i mieszańców towarowych. Materiał badawczy stanowiły jaja pochodzące od kur zielononóżka kuropatwiana (ród Z-11) i rhode island white (ród A-33) oraz mieszańców towarowych Hy-Line. Od każdej rasy pobrano po 60 jaj w klasie wagowej M, które podzielono na trzy grupy. Grupę I stanowiły jaja świeże, które na drugi dzień po zniesieniu zważono i poddano ocenie jakości. W grupie II jaja przechowywano przez 28 dni w chłodnym pomieszczeniu o średniej temperaturze 14°C i wilgotności powietrza 39–46%. Grupę III stanowiły jaja przechowywane w chłodziarce przez 28 dni, w średniej temperaturze 5,5°C i wilgotności 29–36%. Stwierdzono, że w wyniku 28-dniowego przechowywania jaj, bez względu na genotyp kur ulega zmniejszeniu masa jaj a zwiększa się procentowy udział żółtka w jajach. Przechowywanie jaj wpływa na obniżenie wysokości białka gęstego oraz wartości jednostek Haugha (jH). Przechowywanie jaj nie spowodowało istotnych zmian w zakresie wytrzymałości skorup na zgniecenie. Stwierdzono znacznie mniejszy wpływ przechowywania na obniżanie się cech jakość jaj od kur Hy-Line w porównaniu z jajami od kur populacji chronionych tj. zielononóżka kuropatwiana (Z-11) i rhode island white (A-33).

Słowa kluczowe: kura, jajo, jakość, genotyp, zdolność przechowalnicza

Zaakceptowano: 10.11.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Krawczyk, J., Sokołowicz, Z. (2015). Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 109‒118.