Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Zawartość tłuszczu śródmięśniowego w mięśniu żwaczu (musculus masseter) bydła w zależności od płci i wieku

Joanna Bogucka, Mariusz Bogucki, Tomasz Nowicki

UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poland

Abstrakt. Celem pracy było oznaczenie ilości tłuszczu śródmięśniowego w mięśniu żwaczu (musculus masseter) bydła rzeźnego w zależności od płci i wieku. Materiał doświadczalny stanowiło 40 osobników bydła (7 krów powyżej 5 roku życia, 12 jałówek i 21 buhajów w wieku około 24 miesięcy). Po uboju pobierano próbki mięśnia i zamrażano w ciekłym azocie. Zamrożone próbki ścinano w kriostacie na 10 µm skrawki. Następnie skrawki umieszczano na szkiełku podstawowym i poddano barwieniu Red-Oil w celu określenia zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że mięsień żwacz (musculus masseter) badanej populacji bydła rzeźnego charakteryzował się stosunkowo niskim udziałem tłuszczu śródmięśniowego (średnio 1,84%). Najwyższy jego poziom stwierdzono u jałówek – 2,26%, natomiast najniższy u buhajków – 1,48% (P  ≤  0,05). Nie stwierdzono istotnego wpływu wieku badanych zwierząt na poziom śródmięśniowej tkanki tłuszczowej w mięśniu żwaczu.

Słowa kluczowe: bydło rzeźne, mięsień żwacz, tłuszcz śródmięśniowy

Zaakceptowano: 16.11.2015

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Bogucka, J., Bogucki, M., Nowicki, T. (2015). Intramuscular fat content in the masseter muscle (musculus masseter) of cattle depending on sex and age. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(4), 15‒24.