Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Domestykacja lisa pospolitego (Vulpes vulpes) odzwierciedlona w cechach metrycznych niektórych kości pasa barkowego

Lidia Felska-Błaszczyk, Piotr Baranowski, Beata Seremak, Katarzyna Pęzińska, Piotr Nowak, Bogdan Lasota, Olga Steller

Abstrakt. Celem badań było porównanie wartości cech morfologicznych elementów obręczy barkowej lisa pospolitego dzikiego i hodowlanego. Badania przeprowadzono na kości ramiennej, promieniowej, łokciowej i łopatce 24 lisów pospolitych dzikich i 20 lisów hodowlanych. Po uboju określono masę ciała i długość naturalną każdego osobnika, a na pobranym odcinku obwodowym przednim wykonano pomiary wymienionych kości, wykonano fotografie rzutów poziomych kości ramiennych i nasad tych kości. Analiza statystyczna wybranych cech szkieletu obręczy barkowej wskazuje na zwiększenie wartości większości cech badanych kości. Osobniki pochodzące z hodowli charakteryzowały się większą masą, ale mniejszą długością ciała. Stwierdzono istotne (P ≤ 0.01; P ≤ 0.05) różnice dymorficzne dla cech długości i szerokości nasad kości ramiennej i promieniowej oraz istotny (P ≤ 0.01; P ≤ 0.05) wpływ pochodzenia lisów na cechy długości tych kości.

Słowa kluczowe: domestykacja, kość łokciowa, kość promieniowa, kość ramieniowa, lis pospolity, łopatka

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Felska-Błaszczyk, L., Baranowski, P., Seremak, B., Pęzińska, K., Nowak, P., Lasota, B., Steller, O. (2013). Domestication of the red fox (Vulpes vulpes) reflected in metric characters of selected thoracic girdle bones. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 12(2), 15‒30.