Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Wpływ probiotyków na liczebność, zdolność do hemolizy oraz zmiany lekooporności wybranych izolatów Escherichia coli pozyskanych z kału krów mlecznych

Marek Selwet, Mariola Galbas, Filip Porzucek

Abstrakt. Badaniami objęto 60 krów mlecznych rasy holsztyńsko–fryzyjskiej (w wieku trzech lat, o masie 590 kg) hodowanych w oborze uwięziowej. Zwierzęta podzielono na trzy grupy doświadczalne po 20 osobników. Grupa kontrolna (K) – żywiona bez dodatku probiotyku; grupa (EM) – żywiona z dodatkiem probiotyku EM (dawka 150 ml × t–1 TMR); grupa (T) – żywiona z dodatkiem probiotyku ToyoCerin (dawka 0,2 kg × t–1 TMR). Szczepy Escherichia coli izolowano z kału w celu określenia ich liczebności, zdolności do hemolizy i określenia ich oporności na wybrane antybiotyki.Wyrosłe kolonie Escherichia coli testowano w celu określenia przynależności gatunkowej z zastosowaniem API 20E (BioMérieux) oraz metodą PCR. Badając zdolność Escherichia coli do hemolizy, największą ilość szczepów hemolitycznych oznaczono w kale zwierząt żywionych z dodatkiem probiotyku EM. Badane izolaty wykazywały zróżnicowanie pod względem oporności na użyte w badaniu antybiotyki. Istotnie najmniejszą (P<0,05) liczbę izolatów opornych oznaczono w grupie T.

Słowa kluczowe: Escherichia coli, hemoliza, lekooporność, probiotyki

Opublikowano online: 30.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Selwet, M., Galbas, M., Porzucek, F. (2012). Impact of probiotics on numbers, ability to hemolysis and on changes in drug–resistance of selected Escherichia coli isolates recovered from faeces of dairy cattle. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 11(2), 43‒50.