Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Research Article

Dobrostan loszek hodowlanych w różnych systemach utrzymania

Anna Augustyńska–Prejsnar, Małgorzata Ormian

Abstrakt. Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu dobrostanu loszek hodowlanych w różnych systemach utrzymania. Materiał badawczy stanowiło łącznie 160 loszek hodowlanych, w przedziale wagowym od 40 do 100 kg. Badania prowadzono w 15 chlewniach zarodowych produkujących loszki hodowlane w województwie podkarpackim. Loszki hodowlane utrzymywano z dostępem do wybiegów (5 chlewni) i bez możliwości wybiegów (10 chlewni). Dobrostan loszek hodowlanych oceniano za pomocą kryterium behawioralnego, fizjologicznego, zdrowotnego, produkcyjnego. Ogólnej oceny poziomu dobrostanu dokonano na podstawie wyznaczonych punktów kontroli. Podsumowując uzyskane wyniki, stwierdzono wyższy poziom dobrostanu u loszek hodowlanych w utrzymaniu z wybiegami. Reakcją behawioralną loszek na utrzymanie bez wybiegów był wyższy wskaźnik zwierząt wykazujących zachowania nietypowe oraz częstsze stany nerwowości. Koncentracja haptoglobiny w surowicy loszek była zróżnicowana w badanych warunkach utrzymania. Najniższą średnią zawartość Hp odnotowano u loszek utrzymywanych w budynkach z wybiegami. Wyższy wskaźnik zwierząt, u których wystąpiły schorzenia i urazy ciała, stwierdzono w utrzymaniu bez dostępu do wybiegów. W tych warunkach utrzymania częściej pojawiały się problemy z kończynami (kulawizny i zniekształcenia kończyn). Analiza krytycznych punktów kontroli wskazuje, że dobrostan badanych świń utrzymywał się na poziomie wysokim.

Słowa kluczowe: dobrostan, loszki hodowlane, system utrzymania, wybiegi

Opublikowano online: 29.04.2017

Pełen tekst artykułu (Open Access)
How to cite:
Augustyńska–Prejsnar, A., Ormian, M. (2012). The welfare of gilts in different housing systems. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 11(2), 3‒14.